E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Trace elements changes after Laparoscopic operations [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 64-68

Trace elements changes after Laparoscopic operations

Ali Uzunköy1, Abdurrahim Koçyiğit2, Şükrü A Düzgün1, Ali Coşkun1, Bahattin Canbeyli1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

INTRODUCTION: This study was designed to compare trace elements changes after laparoscopy and laparotomy.


METHODS: 38 patients who underwent laparoscopy and 35 patients who underwent laparotomy Were included in this study. Blood and urine samples were withdrawn preoperatively, at preoperative 45th min, and postoperative 2nd and 24th hours. Blood hematocrit, plasma CRP, albümin and seruloplasmin and blood and urine selenium (Se), copper (Cu), zinc (Zn) and ferrum (Fe) concentrations were measured.
RESULTS: Plasma Zn Concentrations were significantly decreased at postoperative 2nd and 24th hours in both groups significantly more in laparotomy group than laparoscopy group. Plasma CRP levels were significantly higher in both groups at 2nd and 24th hours than preoperative levels at 24th hours CRP was İncreased more İn laparotomy group than laparoscopy group. Plasma Se, Cu, and seruloplasmin and Lirine trace elements changes were all İnsİgnİfİcant. Preoperative andpostoperative hematocrit levels were not changed significantly. The negative correlation was found between CRP levels and Zn and Fe concentrations in both groups.


DISCUSSION AND CONCLUSION: Both in laparoscopy and laparotomy groups, Zn and Fe levels were significantly reduced postoperatively wereas this reduction was more significant in laparotomy patients. Because of no change was observed in urine trace elements concentrations and blood hematocrit levels, it was concluded that plasma trace elements changes occur due to acute phasereaction instead of hemodilution.

Keywords: Copper, ferrum, laparoscopy, selenium, seruloplasmin, trace elements, zinc

Laparoskopik operasyonlarda eser element değişikliği

Ali Uzunköy1, Abdurrahim Koçyiğit2, Şükrü A Düzgün1, Ali Coşkun1, Bahattin Canbeyli1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, laparoskopik ve açık abdominal girişimlerde gözlenen eser element değişikliklerini değerlendirmek amacı ile planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 38 laparoskopik ve açık yöntemle abdominal operasyon geçiren toplam 73 olgu çalışmaya alındı. Olgulardan preoperafif (preop) dönemde, peroperatif (perop) 45. dakikada, postoperatif (postop) 2. ve 24. saatlerde kan alınarak hematokrit (Htc), plazma ve idrar Se, Cu, Zn ve Fe konsantrasyonları ile plazma CRP, albümin ve seruloplazmin seviyeleri ölçüldü.
BULGULAR: Plazma Zn konsantrasyonu her İki grupta da postop 2. ve 24. saatlerde preop değerlere göre anlamlı olarak azalırken, Fe ve albümin seviyeleri sadece postop 24. saatte anlamlı olarak azalmış bulundu. Zan Ve Fe konsantrasyonlarında postop 24.saatte gözlenen azalmalar açık abdominal operasyon grubunda laparoskopi grubuna göre daha anlamlı idi. Plazma CRP düzeylerinde her İki grupta da postoperatif 2, ve 24. saatte preop değerlere göre anlamlı artış gözlendi. Postop 24. saatte gözlenen artış açık operasyon grubunda daha anlamlı idi. Plazma Se, Cu, ve serulaplazmin ve idrar eser element konsantrasyonlannda gözlenen değişiklikler anlamlı bulunmadı. Her İki grubun preop ve postop Htc düzeylerinde gözlenen değişiklikler anlamlı bulunmadı. Her İki grubun plazma CRP seviyeleri ile Zan ve Fe konsantrasyonlan arasında negatif anlamlı ilişki saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gerek laparoskopik, gerekse açık abdominal operasyonlarda Zan ve Fe konsantasyonlannda postop dönemde anlamlı düşme gözlenirken bu azalma açık operasyon grubunda laparoskopik gruba göre daha anlamlı bulundu. İdrar eser element konsantrasyonlarında bir değişiklik gözlenmemesi ve hemodilüsyonun saptanmaması, eser elementlerdeki değişikliğin operasyona bağlı akut faz reaksiyonunun bir sonucu olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bakır, cerrahi travma, çinko, demir, eser element, laparoskopi, selenyum

Ali Uzunköy, Abdurrahim Koçyiğit, Şükrü A Düzgün, Ali Coşkun, Bahattin Canbeyli. Trace elements changes after Laparoscopic operations. Laparosc Endosc Surg Sci . 2000; 7(2): 64-68

Corresponding Author: Ali Uzunköy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale