E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Videothoracoscopic (VATS) approach to recurrence primary spontaneous pneumothorax. Is stapler necessary for smanll bulla and blebs? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 163-168

Videothoracoscopic (VATS) approach to recurrence primary spontaneous pneumothorax. Is stapler necessary for smanll bulla and blebs?

Alpay Örki, Çağatay Tezel, Şenol Ürek, Altuğ Koşar, Hakan Kıral, Canan Dudu, Bülent Arman
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: To evaluate the effectiveness of electrocoagulation of bulla/blebs and apical pleurec­tomy via videothoracoscopic approach by VATS.

METHODS: We reviewed 2 1 patients who underwent VATS procedure for recur­ rence pneumothorax from 1996 to 2003. There were 16 male and 5 female patients with a mean age of 30 years. The percentage of pneumothorax was calculated mean of 60% (British Thoracic Society Guideline -2003). Sixteen (76%} bulla/blebs were found at the videothoraco­ scopic exploration with the mean diameter of 15 mm (5-30).

RESULTS: As an operative procedure, bulla ablation with cauterization and apical pleurectomy was performed in 16 patients. Five of the patients underwent only pleural abrasion because in this group there was not any either bulla or bleb could be found.The mean duration of drainage time was 4.8 days. There was no mortality and complications occurred in 3 (14%) patients. Only one (4.7%) recurrence occurred during the median 26 months (5·76 months) follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Videothoracoscopic bulla ablation with apical pleurectomy is a safe method for recurrence primary spontaneous pneumothorax. Especially, if the bulla or bleb is smaller then 20 mm the ablation via cauterization reduces the expenses of VATS procedure by avoiding the use of stapler devices.

Keywords: VATS, bulla, electrocoagulation, cost effectiveness

Rekürren primer spontan pnömotorakslara videotorakoskopik (VATS) yaklaşım: Küçük bül ve bleplerde stapler gerekli mi?

Alpay Örki, Çağatay Tezel, Şenol Ürek, Altuğ Koşar, Hakan Kıral, Canan Dudu, Bülent Arman
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Rekürren primer spontan pnömotoraksların tedavisinde videotoraskopi (VATS) eşliğinde koter yardımı ile yapılan bül ablasyonu ve apikal plörektominin güvenilirliği araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde Ocak 1996-Ocak 2003 tarihleri arasında 21 hastaya rekürren PSP nedeniyle VATS yapıldı. Beşi kadın 16'sı erkek olan hastalarımızın yaş ortalaması 30 (15-57) idi. Pnömotoraks yüzde oranları British Thoracic Society 2003 kılavuz kriterlerine göre hesaplandı ve %60 olarak bulundu. Video torakoskopik eksplörasyonda 16 (%76) hastada bül/blep saptandı ve ortalama çapları 15(5-30) mm idi.
BULGULAR: Ameliyat tekniği olarak VATS esnasında bül/blep saptanan 16 hastaya koter yardımı ile bül ablasyonu+apikal plörektomi, bül/blep saptanmayan 5 hastaya ise sadece plevral abrazyon yapıldı. Ortalama drenaj süresi 4.8 gün idi. Bül ablasyonu+ apikal plörektomi yapılanlarda ortalama drenaj miktarı 320cc, yalnızca plevral abrazyon yapılanlarda ise 230cc (p=0.0107) idi. Mortalite olmadı. Üç (%14) hastada çeşitli komplikasyonlar meydana geldi. (ekspansiyon kusuru 2, uzamış hava kaçağı 1). Medyan 26(5-76) aylık takip süresince yalnızca 1 ( %4.7) hastada rekürrens meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rekürren primer spontan pnömotoraksların tedavisinde vidotorakoskopik olarak yapılan bül ablasyon+apikal plörektomi rekürrenslerin önlenmesinde güvenilir bir yöntemdir. Özellikle çapı 20mm den küçük bül ve bleplerin tedavisinde koter yardımı ile yapılan ablasyon staplere olan ihtiyacı azalttığından VATS maliyetini oldukça düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: VATS, bul, koter ablasyon, maliyet

Alpay Örki, Çağatay Tezel, Şenol Ürek, Altuğ Koşar, Hakan Kıral, Canan Dudu, Bülent Arman. Videothoracoscopic (VATS) approach to recurrence primary spontaneous pneumothorax. Is stapler necessary for smanll bulla and blebs?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 163-168

Corresponding Author: Çağatay Tezel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale