E-ISSN 2587-0610
The effect of weight loss and reflux on quality of life after sleeve gastrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 179-186 | DOI: 10.14744/less.2022.02223

The effect of weight loss and reflux on quality of life after sleeve gastrectomy

Gülten Çiçek Okuyan1, Emre Berat Akçay1, Sencan Sertçelik2
1Department of General Surgery, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Psychiatry, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Sleeve gastrectomy (SG) is the most frequently performed bariatric surgery in recent years. The primary outcomes expected from bariatric and metabolic surgeries include weight loss, improvement in comorbidities, and increased quality of life (QoL). In this context, the objective of this study is to evaluate the effect of weight loss rates and symptomatic reflux on QoL.
METHODS: The study sample comprised 86 patients who underwent laparoscopic SG (LSG) be-tween January 2017 and January 2018. Patients’ demographic characteristics were obtained from hospital records. The effects of excess weight loss rates and symptomatic reflux development on patients’ QoL were evaluated with the 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) in the 4th year of follow-up.
RESULTS: The median excess weight loss (EWL) was 88.5%, and post-operative weight gain (min. 4.0–max. 18.0 kg) was detected in 26 (30.2%) patients. Reflux was detected in 22 (25.6%) patients. There was a significant correlation between patients’ EWL values and their age and pre-operative body mass index values in the negative direction. In addition, there were significant correlations between EWL values and SF-36’s role limitations due to physical health problems (r=0.425, p<0.001) and general health perceptions (r=0.280, p=0.009) subscale scores in the positive direction. SF-36’s role limitations due to physical health problems, general health perceptions, and perceived change in health subscale scores were significantly lower in patients with reflux than those without reflux.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study findings indicated that low EWL and symptomatic reflux after LSG adversely affect the QoL.

Keywords: Quality of life, Reflux, Sleeve gastrectomy, Weight loss

Sleeve gastrektomi sonrası kilo kaybı ve reflünün yaşam kalitesine etkisi

Gülten Çiçek Okuyan1, Emre Berat Akçay1, Sencan Sertçelik2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sleeve gastrektomi son yıllarda en çok uygulanan bariatrik cerrahidir. Bariatrik ve metabolik cerrahilerden beklenti, kilo kaybı ve ek hastalıklardaki düzelmenin yanısıra yaşam kalitesinde artışın olmasıdır. Amacımız kilo kaybı oranları ve semptomatik reflünün yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2017- Ocak 2018 tarihleri arasında laparoskopik sleeve gastrektomi (LSG) uygulanan 86 hasta çalışmaya alındı. Demografik veriler hastane kayıtlarından elde edildi. Takiplerinin 4. yıllarında fazla kilo kaybı oranı ve semptomatik reflü gelişiminin yaşam kalitesi üzerine etkisi SF-36 anketi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaşı 39,8 ± 11,5 olan 86 hasta çalışma grubunda yer aldı. Ortanca excess weight loss (EWL) %88,5 olup 26 hastada (%30,2) postoperatif dönemde geri kilo alımı(4,0-18,0 kg) tespit edildi. Ameliyat sonrası hastaların preoperatif ek hastalıklarındaki düzelme ve iyileşme oranları %83,9 (31 hastadan 26 hasta) ve %16,1 (31 hastadan beş hasta) idi. Reflü 22 hastada (%25,6) saptandı. Hastaların yaşı ve preop VKİ ile EWL değerleri arasında anlamlı negatif bir korelasyon vardı. EWL değerleri ile SF-36 nın fiziksel rol güçlüğü (r=0,425, p<0,001) ve sağlığın genel algılanması (r=0,280, p=0,009) alt ölçek skorları arasında anlamlı pozitif korelasyonlar saptandı. Reflüsü olan ve olmayan hastalar arasında SF-36’nın fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık ve sağlığın genel algılanması alt ölçek skorları reflü olan hastalarda anlamlı olarak düşük bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LSG sonrası düşük EWL ve semptomatik reflü yaşam kalitesini kötü yönde etkileyen faktörler olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşam kalitesi, reflü, tüp mide ameliyatı, kilo kaybı

Gülten Çiçek Okuyan, Emre Berat Akçay, Sencan Sertçelik. The effect of weight loss and reflux on quality of life after sleeve gastrectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 179-186

Corresponding Author: Gülten Çiçek Okuyan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale