E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic cholecystectomy in patients with a cardiovascular implantable electronic device: A single-center experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 13-17 | DOI: 10.14744/less.2018.02411

Laparoscopic cholecystectomy in patients with a cardiovascular implantable electronic device: A single-center experience

Durmuş Ali Çetin1, Hüseyin Çiyiltepe2, Ebubekir Gündeş3, Ulaş Aday4, Emre Bozdağ5, Orhan Uzun5, Kamuran Cumhur Değer5, Mustafa Duman5
1Department of Gastroenterological Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey
2Department of Gastroenterological Surgery, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Gastroenterological Surgery, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
4Department of Gastroenterological Surgery, Elazığ Training and Research Hospital, Elazığ, Turkey
5Department of Gastroenterological Surgery, Kartal Koşuyolu High Speciality Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the feasibility of laparoscopic cholecystectomy (LC) with safe perioperative measures in patients with cardiac arrhythmia due to various heart diseases who had a cardiovascular implantable electronic device (CIED).
METHODS: Cases of patients with a CIED and who underwent LC between January 2012 and December 2016 were retrospectively evaluated. The demographic data and the clinical, and perioperative results of the patients were analyzed.
RESULTS: A total of 467 patients underwent LC at Kartal Koşuyolu Higher Specialty Training and Research Hospital’s Gastroenterology Clinic between January 2012 and December 2016. Eight (0.017%) patients had a CIED. One (12.5%) of these patients was male, and 7 (87.5%) were female. The mean age of the patients was 53.2 years (range: 28–82 years). All of the patients were taken into surgery as a result of symptomatic cholelithiasis. Five patients had a dual-chamber rate-modulated pacing pacemaker, while 3 patients had an implantable cardioverter/defibrillator. No unexpected cardiac complications were seen in the perioperative period in any of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study suggest that LC can safely be performed in patients with a CIED at experienced centers with the appropriate perioperative management.

Keywords: Cholecystectomy, laparoscopy; pacemaker.

Kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihaz’lı hastalarda laparoskopik kolesistektomi; Tek merkez deneyimi

Durmuş Ali Çetin1, Hüseyin Çiyiltepe2, Ebubekir Gündeş3, Ulaş Aday4, Emre Bozdağ5, Orhan Uzun5, Kamuran Cumhur Değer5, Mustafa Duman5
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Diyarbakır
4Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, Elazığ
5Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çeşitli kalp hastalığı nedeniyle kardiyak ritim bozukluğu olan ve kardiyovasküler implante edilebilir elektronik cihaz (CIED) takılı olan hastalarda laparoskopik kolesistektominin (LK) perioperatif alınacak tedbirler ile güvenle yapılabilirliğini araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında CIED mevcut olan ve LK uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik, klinik ve perioperative sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Ocak 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında XXXX toplam 467 hastaya LK uygulandı. Sekiz (0.017%) hastada CIED mevcuttu. Hastaların 1’i (12.5%) erkek, 7’si (87.5%) kadındı ve yaş ortalaması 53.2 (28-82 yaş) idi. Hastaların tümü semptomatik kolelitiyazis nedeniyle opera edildi. Beş hastanın pacemaker tipi Dual-chamber rate-modulated pacing (DDDR), 3 hastanın ise implante edilebilir kardiyoverter/defibrilatörler (ICD) idi. Hiçbir hastada perioperative dönemde beklenmedik kardiyak komplikasyon görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Deneyimli merkezlerde doğru perioperative yönetimle CIED mevcut olan hastalarda LK’nin güvenle yapılabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, kolesistektomi, kalp pili

Durmuş Ali Çetin, Hüseyin Çiyiltepe, Ebubekir Gündeş, Ulaş Aday, Emre Bozdağ, Orhan Uzun, Kamuran Cumhur Değer, Mustafa Duman. Laparoscopic cholecystectomy in patients with a cardiovascular implantable electronic device: A single-center experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(1): 13-17

Corresponding Author: Durmuş Ali Çetin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale