E-ISSN 2587-0610
Our experience with Laparoscopic Modified Heller myotomy and Dor fundoplication in Esophageal Achalasia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 174-179

Our experience with Laparoscopic Modified Heller myotomy and Dor fundoplication in Esophageal Achalasia

Yalın Işcan, Fatih Tunca, Yasemin Giles, Levent Avtan, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu, Cavit Avcı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

INTRODUCTION: In this study we have retrospectively evaluated the patients which underwent laparoscopic modified Heller myotomy for achalasia.
METHODS: Between January 2006 and January 2011, 20 patients underwent laproscopic Heller myotomy and Dor fundoplication in Istanbul Faculty of Medicine Department of General Surgery. The files of the patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: The mean age of the patients were 45.3± 10.9 years and female /male ratio was 1.86/1 (13/7). The mean symptom period was 17±4.9 months. In the preoperative period, 14(%70) patients underwent one, 6 (%30) patients underwent two times of pneumatic esophageal dilatation. Botox treatment was performed in 4 (%20) of the patients before the pneumatic dilatation. The mean lower esopghageal sphincter (LES) pressure of the patients was 24,2±11,6 mmHg. All of the patients were underwent laproscopic Heller myotomy and Dor fundoplication. The mean operation time was 62 ±17.6 minutes. The esophageal mucosal rupture occured in 1 (%5) patient during the operation and repaired laparoscopically. The mean hospitalization time was 2.3±0.6 days. The mean follow-up time was 26,2±20,2 months. No recurrence was occured during the follow-up period. Gastro-esophageal reflux (GER) was occurred in 2 (%10) patients with mild symptoms and treated medically. Port site hernia was occured in 1 (%5) patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laproscopic Heller myotomy is the most effective treatment for esophageal achalasia. Because of the higher GER rates in patients without antireflux procedure, we recommend that Dor fundoplication should be added to the Heller myotomy.


Akalazyalı Hastalarda Laparoskopik Modifiye Heller Myotomi ve Dor Fundoplikasyon Deneyimimiz

Yalın Işcan, Fatih Tunca, Yasemin Giles, Levent Avtan, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu, Cavit Avcı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada akalazya tanısıyla laparoskopik modifiye Heller myotomi ve Dor fundoplikasyon uyguladığımız hastaları değerlendirmeyi ve bu konudaki deneyimizi aktarmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çaluşmaya Ocak 2006 –Ocak 2008 yılları arasında Akalazya tanısı ile İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda laparoskopik modifiye Heller myotomi ve Dor fundoplikasyonu uygulanan 20 hasta alınmış ve dosya bilgileri retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: Ortalama yaş 45.3± 10.9 yıl, K/E oran› 1.86/1 (13/7) olarak saptandı. Hastaların ortalama şikayet süresi 17±4.9 ay olarak bulundu. Ameliyat öncesi dönemde hastaların 14 (%70)’ine 1 kez, 6 (%30)’sına 2 kez balon dilatasyon, 4 (%20) hastaya ise ameliyat öncesi dönemde botulinum toksini ile tedavi denenmişti. Ameliyat öncesi manometrik incelemede ortalalama AÖS basıncı 24,2±11,6 mmHg saptandı. Hastaların tümüne myotomi ve 180° Dor fundoplikasyon uygulandı. Ortalama ameliyat süresi 62 ±17.6 dk olarak saptandı. Ameliyat sırasında 1(%5) hastada mukozal açılma oldu ve laparoskopik olarak tamir edildi. Hastalar›n ortalama hastanede kalış süresi 2.3±0.6 gün olarak bulundu. Ameliyat sonrası dönemde 1(%5) hastada port yerinden gelişen kesi fıtığ dışında herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Hastalar ortalama 26,2±20,2 ay takip edildi. Takip süresi içinde hastaların hiçbirinde nüks saptanmadı. İki (%10) hastada takip süresi içinde hafif gastroözofageal reflü semptomları gelişti. Bu hastalarda uygulanan medikal tedavi ile semptomlar geriledi ve ek girişim gerekmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akalazyalı hastalarda günümüzde en etkin tedavi yöntemi laparoskopik modifiye Heller myotomidir. Myotomiye antireflü bir prosedür eklenmeyen hastalarda ameliyat sonrası patolojik reflü saptanma riskinin daha yüksek olması nedeni ile Heller myotomiye anti reflü giriflim olarak Dor fundoplikasyonunun da eklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


Yalın Işcan, Fatih Tunca, Yasemin Giles, Levent Avtan, Serdar Tezelman, Tarık Terzioğlu, Cavit Avcı. Our experience with Laparoscopic Modified Heller myotomy and Dor fundoplication in Esophageal Achalasia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 174-179

Corresponding Author: Yalın Işcan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale