E-ISSN 2587-0610
Laparoscopy in non–traumatic emergency general surgery operations [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 151-155 | DOI: 10.14744/less.2020.04657

Laparoscopy in non–traumatic emergency general surgery operations

Serdar Kırmızı
Department of Gastrointestinal Surgery, Yozgat City Hospital, Yozgat, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopic surgery is currently a standard treatment procedure for many elective surgery cases. Laparoscopic surgery has been increasingly preferred in emergency general surgery operations. This study aims to investigate the importance of emergency laparoscopic surgery in a secondary hospital.
METHODS: The study was conducted retrospectively at Yozgat City Hospital General Surgery Service between January 2018 and March 2020. Patients who underwent non-traumatic emergency surgery were included in the study. The cases who underwent laparoscopic surgery were determined.
RESULTS: Of the 768 patients who underwent emergency surgery, 732 were non-traumatic cases. It was found that laparoscopic surgery was performed in 62.8% of appendectomy cases, 75% of cholecystectomies, 66.6% of diverting stoma operations, 8.3% of brid ileus cases, 11.1% of incarcerated/strangulated hernias and 11.1% of peptic ulcer perforations.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic surgery is more preferred in appendectomy, cholecystectomy, and diverting stoma operations. In order for other patient groups to benefit from the advantages of minimally invasive surgery, in the emergency laparoscopic surgical experience of surgeons should be increased during their residency.

Keywords: Acute abdomen, emergency laparoscopy; minimally invasive surgery; secondary hospital.

Travmatik Olmayan Acil Genel Cerrahi Operasyonlarında Laparoskopinin Yeri

Serdar Kırmızı
Gastroenteroloji cerrahi, Yozgat Şehir Hastanesi, Yozgat.

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik cerrahi günümüzde birçok elektif cerrahi vakalarının standart bir tedavi yöntemidir. Acil genel cerrahi ameliyatlarında da laparoskopik cerrahi tercihi giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı ikinci basamak bir hizmet hastanesinde acil laparokopik cerrahinin yerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak 2018-Mart 2020 tarihleri arasında Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde retrospektif olarak gerçekleştirildi. Non-travmatik acil cerrahi girişim uygulanan hastalar çalışmaya alındı. Laparoskopik cerrahi uygulanan vakalar belirlendi.
BULGULAR: Acil ameliyat edilen 768 hastanın 732’ini non travmatik vakalar oluşturmaktaydı. Appendektomi vakalarının % 62.8’inde, kolesistektomilerin % 75 ‘inde, saptırıcı stoma ameliyatlarının % 66.6’sında, brid ileus vakalarının % 8.3’ünde, inkarsere/strangule hernilerin % 2.92’unda ve peptik ülser perforasyonlarının % 11.1’inde laparoskopik cerrahinin uygulandığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Appendektomi, kolesistektomi ve saptırıcı stoma ameliyatlarında laparoskopik cerrahi daha fazla tercih edilmektedir. Diğer hasta gruplarının minimal invazif cerrahinin avantajlarından faydalanması için uzmanlık eğitimi süresince cerrahların acil laparoskopik cerrahi tecrübesi artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, acil laparoskopi, minimal invazif cerrahi, ikinci basamak hastane.

Serdar Kırmızı. Laparoscopy in non–traumatic emergency general surgery operations. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 151-155

Corresponding Author: Serdar Kırmızı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale