E-ISSN 2587-0610
Factor to Consider in Gastroesophageal Reflux Disease Refractory to Proton Pump Inhibitor Therapy: Bile Reflux [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-04875 | DOI: 10.14744/less.2021.04875

Factor to Consider in Gastroesophageal Reflux Disease Refractory to Proton Pump Inhibitor Therapy: Bile Reflux

Mustafa Sami Bostan, Celil Uğurlu
Department of General Surgery, Tokat Gaziosmanpaşa University Medical Faculty, Turkey

INTRODUCTION: We aimed to investigate the effect of bile reflux in patients whose symptoms did not improve despite proton pump inhibitor (PPI) treatment.
METHODS: In our retrospective study, patients who were refractory to PPI treatment were divided into two groups as bile reflux (BR) and non-biliary reflux (NBR) patients based on upper gastrointestinal endoscopy and endoscopic biopsy data. age, sex and endoscopic biopsy data of the patients were analyzed statistically.
RESULTS: A total of 154 patients were included in the study. Bile reflux was detected in 107 of the patients, while bile reflux was not observed in 47. While 53% (n=81) of the patients were male, 47% (n=73) were female. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, sex, and endoscopic biopsy data. When bile reflux and the presence of helicobacter pylori were compared, it was found that bile reflux was higher in patients who were refractory to PPI therapy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We believe that bile reflux is a more effective factor than h.pylori in PPI-refractory gastroesophageal reflux (GERD) patients.

Keywords: PPI refractory, GERD, bile reflux, h.pylori

Proton Pompa İnhibitör Tedavisine Dirençli Gastroözofageal Reflü Hastalığında Dikkat Edilmesi Gereken Faktör: Safra Reflü

Mustafa Sami Bostan, Celil Uğurlu
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, TOKAT

GİRİŞ ve AMAÇ: Proton pompa inhibitörü(PPİ) tedavisine rağmen semptomları gerilemeyen hastalarda safra reflüsünün etkisini araştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak planladığımız çalışmamızda PPİ tedavisine dirençli hastalarda yapılan üst gastrointestinal endoskopi ve alınan endoskopik biyopsi verilerine göre safra reflüsü tespit edilen (SR) ve safra reflüsü olmayan (NSR) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların yaş, cinsiyet ve endoskopik biyopsi verileri istatiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Toplam 154 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 107’sinde safra reflüsü tespit edilirken, 47’sinde safra reflüsü gözlenmedi. Hastaların 53% (n=81)’ü erkek iken, 47% (n=73)’ü kadın idi. Yaş,cinsiyet, endoskopik biyopsi verileri açısından iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi. Safra reflüsü ve helicobacter pylori varlığı karşılaştırıldığında PPİ tedavisine dirençli hastalarda safra reflüsünün daha yüksek oranda olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PPİ tedavisine dirençli gastroözofagial reflü (GÖRH) hastalarında safra reflüsünün h.pyloriden daha etkin bir faktör olduğu kanısındayız

Anahtar Kelimeler: PPİ dirençli, GÖRH, safra reflüsü, h.pyloriCorresponding Author: Mustafa Sami Bostan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale