E-ISSN 2587-0610
Diagnosis and Treatment in Lower Gastrointestinal Bleeding Via Endoscopy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 29-38

Diagnosis and Treatment in Lower Gastrointestinal Bleeding Via Endoscopy

Adem Akçakaya1, Orhan Veli Özkan2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfun Ata Sökmen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

Lower gastrointestinal bleeding is described as acute and chronic bleeding from any foci distal to Treitz ligament in gastrointestinal system. Lower gastrointestinal bleeding is common and could be a symptom of a serious clinical problem. Bleeding from colon and rectum generally stops spontaneously without specific treatment. Diverticuli, vascular diseases, malignancies, colites (inflammatory bowel diseases, infectious colitis, non steroid anti inflammatory drug induced colitis) ischemia, anorectal disorders, postpolypectomy
bleeding and HIV related problems are the most frequent lower gastrointestinal bleeding causes. The risk of rebleeding is high in diverticulosis. Colonoscopy is the first procedure in management of colonic bleeding after resusitation and hemodynamic stabilization.
Today, bleeding focus is detected with modern endoscopic methods. Meanwhile, treatments with injection, thermocoagulation and hemostasis with mechanic equipment could be performed. In the present study, we will both overview the endoscopic methods of diagnosis and treatment in lower gastrointestinal bleeding currently performed in our country and the world. Besides future applications in endoscopy will be mentioned.

Keywords: Lower gastrointestinal bleeding, endoscopic diagnosis, endoscopic treatment methods

Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Endoskopik Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Adem Akçakaya1, Orhan Veli Özkan2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, istanbul
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfun Ata Sökmen Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Hatay

Alt gastrointestinal kanama, gastrointestinal sistemde Treitz ligamentinin distalinde herhangi bir odaktan kaynaklanan akut ve kronik kanama olarak ifade edilebilir. Alt gastrointestinal kanama çok sık görülür ve ciddi klinik problemlerin habercisi olabilir. Kolon ve rektumdan kaynaklanan kanamaların çoğu spesifik bir tedavi yapılmasa da kendiliğinden durur. Divertiküller, vasküler hastalıklar, maligniteler, kolitler (inflamatuar barsak hastalıkları, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, infeksiyöz kolitler), iskemiler, anorektal hastalıklar, polipektomiden kaynaklanan kanamalar, HIV’le ilgili problemler en sık alt gastrointestinal kanama nedenleridir. Tekrar kanama özellikle divertiküler kanamalarda yüksektir. Kolon kaynaklı kanamaların yönetiminde resüsitasyon ve hemodinamik stabilizasyondan sonra ilk yapılması gereken işlem kolonoskopidir. Günümüzdeki modern endoskopik tekniklerle kanama odağı saptanarak tanı konurken aynı zamanda tedaviye yönelik olarak enjeksiyonla, termokoagülasyonla veya mekanik araçlarla hemostaz yapma olanağı vardır. Bu yazıda günümüzde, ülkemizde ve dünyada alt gastrointestinal kanamalara yönelik endoskopik olarak yapılan tanı ve tedavi yöntemleri gözden geçirilirken gelecekte bu alanda önümüze açılan yeni kapılarla bizleri bekleyen yenilikler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alt gastrointestinal kanama, endoskopik tanı, endoskopik tedavi yöntemleri

Adem Akçakaya, Orhan Veli Özkan. Diagnosis and Treatment in Lower Gastrointestinal Bleeding Via Endoscopy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 29-38

Corresponding Author: Orhan Veli Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale