E-ISSN 2587-0610
The Effect of Progressive Relaxation Exercises on Pain Perception and Vital Signs in Patients Who Underwent Endoscopy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 127-138

The Effect of Progressive Relaxation Exercises on Pain Perception and Vital Signs in Patients Who Underwent Endoscopy

Nadiye Özer1, Havva Ergen2
1Atatürk Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum
2İspir Devlet Hastanesi, İspir, Erzurum

The aim of the research was to investigate the effect of progressive relaxation exercises (PRE) on pain perception and vital signs in patients who underwent endoscopy. The sample of the research, which was conducted as a quasi-experimental model with a control group was conducted at Ispir State Hospital Endoscopy Unit between 12 November 2009 and 15 December 2010. Random probability sampling method in the selected sample of the research universe; included 70 patients who underwent Upper Gastrointestinal System (GIS) endoscopy; communicative patients who were between 18-75 years old and who had not previously undergone endoscopy. The patients in the experimental group were given an informative brochure on PRE the day before the endoscopy procedure. Later, on the day of the procedure, the patients were informed about endoscopy in the waiting room and PRE was taught and applied. Patient Description Form, Patient Form about Pre-Procedure Perception of Upper GIS Endoscopy, Patient Form about Post-Procedure Perception of Upper GIS Endoscopy, Verbal Category Pain Scale, and Vital Signs Follow-up Form were used in data collection. In the evaluation of data, percentage, chi square test and t-test was used. When the score means of pre-procedure and post-procedure pain was no difference between the mean pain score of the experimental group. On the other hand, post-procedure intra-group pain score mean in the control group was high enough to create a statistically significant difference. When the post-procedure intra-group score
means of vital signs were compared, it was determined that post-procedure score means of pulse, systolic pressure, respiration rate and body temperature in the control group were higher, and the difference was statistically significant. Consequently, it was determined that PRE had a positive effect On the other hand can be said to be effective to control the pain and reducing the variability of vital signs.

Keywords: Endoscopy, Nurse, Progressive relaxation exercises.

Endoskopi Uygulanan Hastalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı ve Yaşam Bulgularına Etkisi

Nadiye Özer1, Havva Ergen2
1Atatürk Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum
2İspir Devlet Hastanesi, İspir, Erzurum

Araştırmanın amacı, endoskopi uygulanan hastalarda progresif gevşeme egzersizlerinin (PGE), işlemin ve ağrının algılanması ile yaşam bulgularına etkisini incelemekti. Kontrol gruplu yarı deneme modelinde yürütülen araştırma 12 Kasım 2009 – 15 Aralık 2010 tarihleri arasında yapıldı ve İspir Devlet Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen; Üst Gastrointestinal Sistem (GIS) endoskopisi uygulanan; iletişime açık, 18-75
yaş arası ve endoskopi deneyimi olmayan 70 hasta oluşturdu (35 deney, 35 kontrol). Deney grubu hastalarına endoskopi işleminden bir gün önce PGE konulu broşür verildi. Endoskopi günü, bekleme odasında işlem hakkında bilgi verildi ve PGE öğretilerek uygulatıldı. Veriler, Hasta Tanıtım Formu, Üst GIS Endoskopisi Öncesi Hastanın İşlemi Algılama Formu, Üst GIS Endoskopisi Sonrası Hastanın İşlemi Algılama Formu, Sözel Kategori Ağrı Ölçeği ve Yaşam Bulguları İzlem Formuyla toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ki kare ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Grup içinde işlem öncesi ve sonrası ağrı puan ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubu ağrı puan ortalamaları arasında fark yoktu. Diğer yandan grup içinde kontrol grubunun işlem sonrası ağrı puan ortalaması istatistiksel açıdan anlamlı fark oluşturacak düzeyde yüksekti. İşlem sonrası grup içinde yaşam bulguları puan ortalamaları karşılaştırıldığında kontrol grubunun nabız, sistolik basınç, solunum sayısı ve vücut sıcaklığı puan ortalamalarının işlem sonrasş daha yüksek olduğu saptandı ve istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. Sonuç olarak; PGE’nin işlemi algılamada olumlu etkiye sahip olmadığı öte yandan ağrıyı kontrol altına almada ve yaşam bulgularındaki değişkenliği azaltmada etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, Hemşire, Progresif gevşeme egzersizleri.

Nadiye Özer, Havva Ergen. The Effect of Progressive Relaxation Exercises on Pain Perception and Vital Signs in Patients Who Underwent Endoscopy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 127-138

Corresponding Author: Nadiye Özer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale