E-ISSN 2587-0610
Comparison of the early results of laparoscopic and laparoscopic assisted appendectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 70-75

Comparison of the early results of laparoscopic and laparoscopic assisted appendectomy

Sezai Demirbaş1, Cengiz Erenoğlu1, Vedat Atay2, Yavuz Kurt1, Arman Api3, Mehmet Yıldız1, Tuncay Çelenk1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

INTRODUCTION: Laparoscopic approaches to the patients with acute appendicitis have several biases to delineate as a treatment of choice. Despite decreased pain and earlier return to work or school, laparoscopic procedures with long operation time and complications are the major disadvantages. The aim of this study is to compare two different laparoscopic procedures, laparoscopic and laparoscopic assisted appendectomy in operated patients with a clinicak diagnosis of acute appendicitis.
METHODS: Hundred and fifty seven patients undergoing two different laparoscopic surgery were compared regarding lenght of operation,pain control, time to return to daily life, complications and lenght of hospitalization.
RESULTS: Duration of the hospitalization, time to return to work or school was shorter and pain management was achived by pain killers in a short time in both groups of patients. Considering tge patient satisfaction in the both groups 80% of patients declared good or perfect health condition at the end of one month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic procedures for acute appendicitis are safe methods and gave some benefits like short hospitalization and returm to work or school in a shor period of time.Regarding two laparoscopic procedures no superiority was found in this study for one over the other.

Keywords: Acute appendicitis, laparoscopy, laparoscopic assisteded appendectomy

Laparoskopik ve laparoskopi yardımlı apendektomi ameliyatlarının erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Sezai Demirbaş1, Cengiz Erenoğlu1, Vedat Atay2, Yavuz Kurt1, Arman Api3, Mehmet Yıldız1, Tuncay Çelenk1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik yaklaşım günümüzde çok sık olarak yapılan apendektomi ameliyatlarında üzerinde tam olarak fikir birliğine varılmamış ve fakat sson yıllarda kullanım oranı giderek artan bir cerrahi tekniktir. Tüm laparoskopik ameliyatların genel kazanımlarından olan az ağrı ve işe ya da okula erken dönme gibi avantajları yanında; daha uzun süreli operasyon zamanı ve görülen komplikasyonlar dezavantajıdır. Bu çalışmada acil olarak laparoskopik ve laparoskopi yardımlı apendektomi yapılan iki grup hasta postoperatif sonuçları ile birlikte değerlendirilerek hangi laparoskopik yaklaşım tipinin acil apendektomilerde yeri olduğunun araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 106 laparoskopik apendektomi (LA) ve 51 laparoskopi yardımlı apendektomi (LYA) yapılan hasta grupları ameliyat zamanı, ağrı kontrolü, günlük hayata dönme süresi, komplikasyonlar ve hastanede kalma süreleri ile karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Ortalama hastanede kalma süresi LA için ve LYA için sırasıyla 46 ve 42 saat olarak bulunmuştur. Her iki tip laparoskopik yaklaşımda ağrı duyumsama ve analjezik ihtiyacı arasında fark tespit edilmemiştir. Hasta memnuniyeti yapılan hayat kalitesi anketi ile değerlendirilmiş ve %80 oranında memnuniyet belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomi ameliyatı yukarıda bildirilen yöntemlerden hangisi ile yapılırsa yapılsın, güvenli, kısa süreli hastanede yatma ve günlük hayata, aynı zamanda güçlü fiziki kondisyon gerektiren askeri çalışma temposuna dönme gibi açık faydaları olmasına rağmen birbirine üstünlüğü olmayan iki yöntem olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Akut apendisitis, laparoskopi, laparoskopi yardımı ile apendektomi

Sezai Demirbaş, Cengiz Erenoğlu, Vedat Atay, Yavuz Kurt, Arman Api, Mehmet Yıldız, Tuncay Çelenk. Comparison of the early results of laparoscopic and laparoscopic assisted appendectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 70-75

Corresponding Author: Sezai Demirbaş
LookUs & Online Makale