E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic colorectal surgery: Our early period results [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 18-23

Laparoscopic colorectal surgery: Our early period results

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Aziz Sümer, Atilla Çelik, Hüseyin Kadıoğlu
Haydaraşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: To evaluate the outcomes of laparoscopic colorectal operations which were performed in our clinic.
METHODS: Between 2003-2005 thirteen patients who had laparoscopic colorectal surgery have been evaluated according to age, sex, blood transfusion, operating time, requirement of analgesia, oral intake time, hospital stay, postoperative complications and cost effectiveness.
RESULTS: Six of the patients were male and seven of the rest were female. Mean age 58 years, transfusion requirement 321 ± 220 mL, mean operation time 192±40 minutes, requirement of analgesic 2.4 ± 0.98 days, oral intake time 2±0.8 days, hospital stay 5.43 ± 0.98 days, and the average cost was 4571 ± 618 YTL.In only one patient due to technical reasons conversion to open procedure was done. One patient had pelvic abscess in the early post-operative period and had laparoscopic abscess drainage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In colorectal disease on account of those advantages of minimally invasive surgery, it can be the choice of treatment in well selected patients.

Keywords: Laparoscopy, colorectal surgery, laparoscopic colon surgery, diverticular disease

Laparoskopik Kolokrektal Cerrahi: Erken Dönem Sonuçlarımız

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Aziz Sümer, Atilla Çelik, Hüseyin Kadıoğlu
Haydaraşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kliniğimizde yapılmış olan laparoskopik kolorektal cerrahi girişimin sonuçlarını irdelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2003-2005 tarihleri arasında kliniğimizde laparoskopik kolorektal cerrahi işlem uygulanmış on üç olgu, yaş, cinsiyeti, transfüzyon ihtiyacı, ameliyat süreleri, postoperatif analjezi ihtiyacı, oral başlanma süreleri, hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyonları ve maliyet açısından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olguların altısı erkek yedisi kadın olup, yaş ortalaması 58 yıl, transfüzyon ihtiyacı 321±220 mL., ameliyat süresi 192 ± 40 dakika, postoperatif analjezi ihtiyacı 2.4 ± 0.98 gün, oral başlanma süresi 2 ± 0.8 gün, hastanede kalış süresi 5.43±0.98 gün, ortalama maliyeti 4571 ± 618 YTL olarak bulundu. On üç olgunun birinde teknik nedenlerden dolayı açık ameliyata geçildi. Bir olguda pelvik abse olufltu ve laparoskopik olarak drene edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Minimal invazif cerrahinin avantajları göz önüne alındığında, kolorektal cerrahide laparoskopik uygulamalar, iyi seçilmiş olgularda tedavi yöntemi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, kolorektal cerrahi, laparoskopik kolon cerrahisi, divertiküler hastalık

Neşet Köksal, Ediz Altınlı, Ender Onur, Aziz Sümer, Atilla Çelik, Hüseyin Kadıoğlu. Laparoscopic colorectal surgery: Our early period results. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 18-23

Corresponding Author: Ediz Altınlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale