E-ISSN 2587-0610
Outcomes of Laparoscopic Appendectomy in 950 Patients Abstract [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 140-147

Outcomes of Laparoscopic Appendectomy in 950 Patients Abstract

Sinan Çarkman1, Bilgi Baca1, Kaya Sarıbeyoğlu1, Ece Kol1, Adem Karataş1, Fatih Aydoğan1, Kemal Memişoğlu2, Kağan Zengin1, Nihat Yavuz1, Melih Paksoy1, Metin Kapan1, Salih Pekmezci1, Feridun Şirin1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Birimi, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: To present the data of patients who underwent laparoscopic appendectomy.
METHODS: Between January 1997 and December 2007, medical records of the patients who underwent laparoscopic appendectomy in our emergency unit, were retrospectively evaluated. Operative data, complications and follow-up results were assessed.
RESULTS: Nine hundred fifty patients, with a mean age of 28 (10-87) years underwent laparoscopic appendectomy. The preperative diagnoses were acute appendicitis and acute abdomen in 84% and 16% of the patients, respectively. Mean operation time was 42 (20-150) minutes. Operative data revealed phlegmonous (75%), gangrenous (13%) and perforated (7%) appendicitis. Appendix was macroscopically normal in 5% of the cases. Patients were operated by residents (59%) and staff surgeons (41%). Conversion rate was 7%. Mean postoperative hospital stay was 1.5 (1-10) days. Complication rate was 5% and there was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic appendectomy is a safe and effective method, which is associated with shorter hospital stay and less surgical wound infection. Whole abdominal cavity can be explored easily, with the help of diagnostic laparoscopy in suspected patients.

Keywords: Appendicitis, apendectomy, laparoscopic appendectomy, diagnostic laparoscopy.

Laparoskopik Apendektomi: 950 Olgunun Sonuçları

Sinan Çarkman1, Bilgi Baca1, Kaya Sarıbeyoğlu1, Ece Kol1, Adem Karataş1, Fatih Aydoğan1, Kemal Memişoğlu2, Kağan Zengin1, Nihat Yavuz1, Melih Paksoy1, Metin Kapan1, Salih Pekmezci1, Feridun Şirin1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Birimi, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik apendektomi uygulanan hastaların sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1997 – Aralık 2007 tarihleri arasında acil tıp birimimizde laparoskopik apendektomi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Ameliyat verileri, komplikasyonlar ve takip sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Yaş ortalaması 28 (10-87) olan 950 hastaya laparoskopik apendektomi işlemi uygulandı. Hastaların %84’ü akut apendisit ve %16’sı akut karın tanısıyla ameliyat edildi. Ortalama ameliyat süresi 42 (20-150) dakikaydı. Ameliyat sırasında hastaların %75’inde flegmonöz, %13’ünde gangrenöz, %7’sinde perfore apendisit saptandı. Yüzde 5 olguda apendiks makroskopik olarak normaldi. Hastaların %59’u asistan doktor, %41’i uzman veya öğretim üyesi tarafından ameliyat edildi. Açığa geçiş oranı %7’ydi. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi ortalama 1,5 (1 – 10) gündü. Komplikasyon oranı %5 olarak tespit edilmiş olup, serimizde mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik apendektomi, cerrahi yara enfeksiyonu oranının düşük, hastanede kalış süresinin kısa olduğu, güvenli ve etkin bir yöntemdir. Şüpheli olgularda laparoskopi tanısal olarak uygulanabilmekte ve karın içi boşluğunun tamamı değerlendirilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, apendektomi, laparoskopik apendektomi, tanısal laparoskopi.

Sinan Çarkman, Bilgi Baca, Kaya Sarıbeyoğlu, Ece Kol, Adem Karataş, Fatih Aydoğan, Kemal Memişoğlu, Kağan Zengin, Nihat Yavuz, Melih Paksoy, Metin Kapan, Salih Pekmezci, Feridun Şirin. Outcomes of Laparoscopic Appendectomy in 950 Patients Abstract. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 140-147

Corresponding Author: Sinan Çarkman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale