E-ISSN 2587-0610
Can intraoperative hyperlactatemia have an impact on early postoperative infections in patients undergoing laparoscopic colorectal cancer surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 156-161 | DOI: 10.14744/less.2020.36539

Can intraoperative hyperlactatemia have an impact on early postoperative infections in patients undergoing laparoscopic colorectal cancer surgery

Selçuk Gülmez1, Orhan Uzun1, Aziz Serkan Senger1, Zehra Zeynep Keklikkıran1, Sinan Ömeroğlu1, Hilmi Bozkurt2, Deniz Avan3, Uğur Duman4, Erdal Polat1, Mustafa Duman1
1Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences, Kartal Kosuyolu Higher Specialty Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesia, University of Health Sciences, Kartal Kosuyolu Higher Specialty Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of General Surgery, University of Health Sciences, Bursa Higher Specialty Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: The impact of major surgery on tissue hypoxia can be evaluated indirectly with lactate at the end of the operation. This study aimed to investigate the impact of hyperlactatemia on early postoperative infectious complications at the end of surgery.
METHODS: We retrospectively examined 75 patients who underwent laparoscopic resection for colorectal cancer (CRC). Lactate levels above 2 mm/L was defined as hyperlactatemia at the end of the surgery. Postoperative infectious complications occurred within the first 30 days were included in the study. The patients were divided into two groups as those with and without postoperative infection (POI).
RESULTS: Nineteen patients (25.3%) had early POI complications. Patients in the POI group had a significant association with the Charlson Comorbidity Index (CCI) ≥3 (p=0.021) and type 2 diabetes mellitus (DM) (p=0.003). Hyperlactatemia was found to significsantly affect POI (p=0.013). Lactate levels increased in 16 (84.2%) of 19 POI patients. While the median value for the hospital stay was 7 days for those without POI, it was 11 days for those with POI (p=0.002). There was a significant relationship between general surgery site infection l (SSI) and diabetes mellitus (p=0.006), and length of hospital stay (p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, CCI ≥3, type 2 DM, and hyperlactatemia at the end of the operation were independent risk factors for POI in laparoscopic colorectal cancer surgery patients. SSI and POI may predict the prolonged hospital stay. To validate these findings, studies with a higher patient volume in a prospective design are required.

Keywords: Colorectal cancer, hyperlactatemia; infections; lactate.

Laparoskopik Kolorektal Kanser Cerrahisi Geçiren Hastalarda İntraoperatif Hiperlaktatemi Erken Postoperatif Enfeksiyonları Etkileyebilir mi?

Selçuk Gülmez1, Orhan Uzun1, Aziz Serkan Senger1, Zehra Zeynep Keklikkıran1, Sinan Ömeroğlu1, Hilmi Bozkurt2, Deniz Avan3, Uğur Duman4, Erdal Polat1, Mustafa Duman1
1S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, İstanbul
2S.B.Ü. Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul
3S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek Ihtisas E.A.H. Anestezi Kliniği, Istanbul
4S.B.Ü. Bursa Yüksek Ihtisas E.A.H. Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Major cerrahinin doku hipoksisi üzerindeki etkisi, ameliyat sonunda laktat ile dolaylı olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada ameliyat sonunda hiperlaktateminin ameliyat sonrası erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlar üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak kolorektal kanser (CRC) nedeniyle laparoskopik rezeksiyon uygulanan 75 hastayı inceledik. Ameliyat sonunda 2 mm/L'yi aşan laktat seviyeleri hiperlaktatemi olarak tanımlandı. Ameliyat sonrası ilk 30 gün içinde enfeksiyöz komplikasyonlar çalışmaya dahil edildi. Hastalar postoperatif enfeksiyonu (POI) olan ve olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: On dokuz hastada (% 25.3) erken POI komplikasyonları vardı. Enfektif gruptaki hastaların Charlson comorbidity indeks CCİ ≥ 3 (p = 0.021) ve tip 2 diabetes mellitus (DM) (p = 0.003) ile anlamlı bir ilişkisi vardı.. Hiperlaktateminin POI'u anlamlı olarak etkilediği gösterilmiştir (p = 0.013). On dokuz POI hastasının 16'sında (% 84.2) laktat seviyeleri yükselmiştir. POI olmayanlar ortanca değer olarak 7 gün hastanede kalırken, POI olanlar 11 gün kaldı (p = 0.002). Genel cerrahi alan enfeksiyon (SSI) ile diabetes mellitus (p = 0.006) ile hastanede kalış süresi (p = 0.001) arasında anlamlı bir ilişki vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kolorektal kanser cerrahisi hastalarında CCİ ≥ 3, tip 2 DM ve operasyon sonundaki hiperlaktatemi, bu çalışmada POI için bağımsız risk faktörleri idi. POI ve SSI hastanede kalış süresinin uzamasını öngörebilir. Bu sonuçları doğrulamak için, prospektif tasarımda yüksek hasta volümlü çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hiperlaktatemi, laktat, kolorektal kanser, enfeksiyon

Selçuk Gülmez, Orhan Uzun, Aziz Serkan Senger, Zehra Zeynep Keklikkıran, Sinan Ömeroğlu, Hilmi Bozkurt, Deniz Avan, Uğur Duman, Erdal Polat, Mustafa Duman. Can intraoperative hyperlactatemia have an impact on early postoperative infections in patients undergoing laparoscopic colorectal cancer surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 156-161

Corresponding Author: Selçuk Gülmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale