E-ISSN 2587-0610
The Role of Diagnostic Laparoscopy in Acute Right Lower Quadrant Pain [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 66-71

The Role of Diagnostic Laparoscopy in Acute Right Lower Quadrant Pain

Hüseyin Bakkaloğlu, Hakan Yanar, Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Fatih Yanar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Servisi, İstanbul

INTRODUCTION: In some cases, the origin of the complaint is not easily revealed even after getting the results of the examining tests of the patients who have applied to the emergency unit with acute right lower quadrant pain. While some patients are being discharged after obtaining clinical improvement, another group of patients are hospitalized for surgical intervention. In this study, results of diagnostic laparoscopy performed in nonspecifically selected patients with acute right lower quadrant pain of unknown cause are evaluated retrospectively.
METHODS: From January 2002 to August 2005, in Istanbul Medical Faculty General Surgery Department, 93 patients undergone diagnostic laparoscopy for non traumatic acute right lower quadrant pain were evaluated retrospectively. After performing laboratory and imaging modalities, patients without findings to explain the origin of acute right lower quadrant pain were hospitalized for 24 hours. Following 24 hours of observation period, if no improvement was established both in laboratory and physical examination, diagnostic laparoscopy was done.
RESULTS: Sixty patients were female (64.5%) and 33 were male (35.5% ). Age average was 27 years (16-67). Out of 93 patients, 61 were determined having acute apendicitis (65.6%) and underwent apendectomy. Ten patients had right ovarial pathology (10.8%), 6 had pelvic inflamatory disease (6.4%), 3 had adhesions in the terminal ileum (3.2%). In 13 patients (14%) no findings of abdominal pathology at diagnostic laparoscopy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Diagnostic laparoscopy in acute right lower quadrant pain with no apparent cause is a highly valuable method for determination of the diagnosis and treatment modality. Diagnostic laparoscopy is a time sparing method for diagnosis and treatment, also limits the
expenses of additional imaging modalities. Importantly, it reduces the morbidity in cases with perforation. This method has advantageous for time sparing in progressive diseases, reducing cost and diminishing the hospitalization period in comparison to laparotomy.

Keywords: Diagnostic laparoscopy, laparotomy, morbidity, nonspesific

Akut Sağ Alt Kadran Ağrılarında Tanısal Laparoskopinin Yeri

Hüseyin Bakkaloğlu, Hakan Yanar, Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Fatih Yanar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Travma ve Acil Cerrahi Servisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut sağ alt kadran ağrğsğ ile acil polikliniğe başvuran hastalarda yapılan tetkikler sonrası her zaman ağrıya yol açan neden ortaya konulamayabilir. Bu hastaların bir bölümü klinik tabloda düzelme ile taburcu edilirken diğer bölümü ise cerrahi girişim için hazırlanmaktadır. Bu çalışmada; nedeni belirlenemeyen nonspesifik akut sağ alt kadran ağrılarında uygulanan tanısal laparoskopi sonuçları retrospektif olarak de¤erlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2002 ile Ağustos 2005 tarihleri arasğnda İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda nontravmatik akut sağ alt kadran ağrısı ile tanısal laparoskopi yapılan 93 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yapılan laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri
sonunda akut sağ alt kadran ağrısını açıklayacak bulguya rastlanmayan hastalar 24 saat gözlem altına alınmıştır. Yirmi dört saat içinde fizik muayene ve laboratuar değerlerinde gerileme saptanmayan hastalara tanısal laparoskopi yapılmıştır.
BULGULAR: Hastaların 60'› kadın (%64.5), 33'ü erkek (%35.5) idi. Ortalama yaş 27 (16-67) idi. Tanısal laparoskopi yapılan 93 hastadan 61'inde akut apandisit saptanıp (%65.6) apendektomi yapıldı. On hastada sağ overe ait patoloji (%10.8), alt› hastada pelvik inflamatuvar hastalık (%6.4), üç hastada ise terminal ileumda yapışıklık saptandı (%3.2). 13 hastada tanısal laparoskopi karın içi bir patolojiye rastlanmadı (%14).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tanısal laparoskopi nedeni belli olmayan sağ alt kadran ağrısında, doğruluk değeri yüksek olarak hızlı tanı koymaya ve tedavi şekline karar vermeye yardımcı bir yöntemdir. Tanısal laparoskopi tanı için gerekli süreyi azaltmakta, tedavi sağlamakta, ek görüntülemeler için gerekecek maliyeti azaltmakta ve daha da önemlisi perforasyonlu olgularda morbiditeyi düşürmektedir. Hem progresif seyredebilecek hastalıklarda zaman kaybını hem de hastanede kalış süresini azaltması yönünden avantajlıdır.

Anahtar Kelimeler: Tanısal laparoskopi, laparotomi, morbidite, nonspesifik

Hüseyin Bakkaloğlu, Hakan Yanar, Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Fatih Yanar. The Role of Diagnostic Laparoscopy in Acute Right Lower Quadrant Pain. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 66-71

Corresponding Author: Hüseyin Bakkaloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale