E-ISSN 2587-0610
Retrospective analysis of clinical and surgical results of 123 patients prediagnosed with acute appendicitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 103-109 | DOI: 10.14744/less.2018.38358

Retrospective analysis of clinical and surgical results of 123 patients prediagnosed with acute appendicitis

Necip Altundas, Umut Orkun Celebi
Department of General Surgery, T.C. Ministry of Health Erzurum Oltu State Hospital, Erzurum, Turkey

INTRODUCTION: Acute appendicitis is a disease requiring urgent surgical intervention. It is frequently encountered in general surgical clinics. Maintaining a good medical record and physical examination are the first priorities in diagnosing appendicitis. This study aimed to evaluate the clinical and surgical results of patients prediagnosed with acute appendicitis in a Erzurum Oltu State Hospital.
METHODS: The records of the 123 patients [49 (39.8%) female and 74 (60.2%) male], who were diagnosed with acute appendicitis in the hospital between 2015 and 2017, were retrospectively analyzed in terms of age, gender, Alvarado score, and laboratory and radiology findings. Furthermore, surgical methods were examined with regard to the duration of surgery, hospitalization, and complications.
RESULTS: A total of 32 (26%) patients were scanned with ultrasonography (US), 91 (74%) with computed tomography (CT), and 12 (9.7%) with both US and CT. Laparoscopic appendectomy (LA) was performed in 66 (53.6%) patients, and open appendectomy (OA) in 57 patients (46.4%). Further, 71 (57.8%) of the 120 patients with intraoperatively diagnosed appendicitis had suppurative, 38 (30.9%) had catarrhal, 8 (6.5%) had perforated, 3 (2.4%) had gangrenous appendicitis. The histopathological and intraoperatively diagnosis of the remaining 3 (2.4%) patients was normal. Three (2.4%) of the patients who underwent OA developed ileus, and one (0.8%) patient had wound infections. One (0.8%) patient who underwent LA developed ileus.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effective use of laboratory, scoring, and assisted imaging methods can reduce the rates of negative appendectomy and postoperative complications. Laparoscopic surgery has a positive effect on postoperative pain and quality of life. If laparoscopic equipment and experience with the method are sufficient, the first choice should be laparoscopic surgery for acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, histopathological diagnosis; laparoscopic appendectomy; open appendectomy.

Akut Apandisit Ön Tanılı 123 Olgunun Klinik ve Cerrahi Sonuçlarının Retrospektif Analizi

Necip Altundas, Umut Orkun Celebi
T.C Sağlık Bakanlığı Erzurum Oltu Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit, genel cerrahi kliniklerinde en sık rastlanan ve acil cerrahi girişim gerektiren hastalıklardan biridir. Apandisit tanısında iyi bir anamnez ve fizik muayene halen ilk öncelikli yapılması gereken basamaklardır.
Bu çalışmamızda Erzurum Oltu devlet hastanesinde akut apandisit ön tanılı olguların klinik ve cerrahi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde 2015-2017 yılları arasında akut apandisit ön tanısı ile ameliyat edilen 123 hastanın dosyaları retrospektif olarak yaş, cinsiyet, alvarado skoru, laboratuvar, radyoloji bulguları açısından, cerrahi yöntemler ise ameliyat süresi, yatış süresi ve komplikasyonlar açısından incelendi.
BULGULAR: Hastanemizde 2015-2017 yılları arasında appendektomi uygulanan toplam 123 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 49 (39,8%)’u kadın,74 (60,2%)’ü erkekdir. Olguların 32(26%)’sine ultrasonografi(US), 91(74%)’ine bilgisayarlı tomografi (BT), 12(9,7%)’sine ise hem US hemde BT yapıldı. Hastaların 66 (53,6%)’sına laparoskopik apendektomi(LA), 57 (46,4%)’sine açık apendektomi(AA) yapıldı. Hastaların 71 (57,8%)’i süpüratif apandisit, 38 (30,9%)’i kataral apandisit, 8 (6,5%)’i perfore apandisit, 3 (2,4%)’ü gangrenöz apandisit, geri kalan 3 (2,4%) hastanın intraoperatif ve histopatolojik tanısı normaldi. AA yapılan hastaların 3 (2,4%)’ünde ileus, 1 (0,8%)’inde yara yeri enfeksiyonu gelişti. LA ‘de 1 (0,8%) hastada ileus gelişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut apandisitte anamnez ve iyi bir fizik muayene yapılması, laboratuvar, skorlama ve yardımcı görüntüleme yöntemlerinin etkin olarak kullanılması negatif apendektomi ve postoperatif komplikasyon oranları azaltılabilir. Laparoskopik cerrahi yöntem, postoperatif yaşam kalitesi üzerine ve postoperatif ağrı üzerine olumlu etkiye sahiptir. LA akut apandisit tedavisinde, tecrübe ve laparoskopik donanım yeterli ise tercih edilecek ilk cerrahi yöntem olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, histopatolojik tanı, laparaskopik appendektomi, açık appendektomi

Necip Altundas, Umut Orkun Celebi. Retrospective analysis of clinical and surgical results of 123 patients prediagnosed with acute appendicitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 103-109

Corresponding Author: Necip Altundas, Türkiye
LookUs & Online Makale