E-ISSN 2587-0610
The effects of isothermic or hypothermic carbondioxide pneumoperitoneum on core and skin tempereature and postoperatif pain [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 12-17

The effects of isothermic or hypothermic carbondioxide pneumoperitoneum on core and skin tempereature and postoperatif pain

Abdullah Özgönül, Ali Uzunköy
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

INTRODUCTION: We aimed in this study to investigate the effects isothermic or hypothermic carbondioxide used for pneumoperitoneum during laparoscopic cholecystectomy on skin, core temperature changes and postoperative pain.
METHODS: Thirty patients (ages: 18-70 year) underwent elective laparoscopic cholecystectomy were enrolled in this prospective randomised study. The patients were divided into two groups. Isothermic (37°C) carbondioxide was used in first group and hypothermic group (21°C) carbondioxide was used in second group. Core body temperature and skin temperature was measured at 10 minutes intervals beginning just before insufflation and during pneumoperitoneum. The postoperative pain severity of subjects was evaluated at 1, 4 and 12 hours of postoperative period using visual analog scala.
RESULTS: Mean skin body temperature was significantly higher in isothermic group than hypothermic group, while visual analog scala scores of postoperative pain was significantly lower (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Using isothermic carbondioxide for pneumoperitoneum may prevent lossing body temperature and low postoperative pain severity during laparoscopic operations due to using hypothermic carbondioxide.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, isothermic pneumoperitoneum, hypothermic pneumoperitoneum, postoperative pain, body temperature

İzotermik ve Hipotermik Karbondioksit Pnömoperiton’un Vücut Isılarıı ve Postoperatif Ağrıya Etkisi

Abdullah Özgönül, Ali Uzunköy
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, hipotermik ve izotermik karbondioksid pnömoperitonun vücut ısı değişikleri ve postoperatif ağrıya olan etkilerini araştırmak amacıyla planlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ASA I ve II risk grubuna giren ve yaşları 18-70 arasında değişen elektif şartlarda laparoskopik kolesistektomi operasyonu planlanan 30 hasta dahil edildi. Hastalar 15 kişilik iki gruba ayrıldı. Birinci gruba 21°C (hipotermik), ikinci gruba ise 37°C (izotermik) CO2 gazı verilerek pnömoperiton oluşturuldu. İnsuflasyondan hemen önce başlanarak, 10 dakikalık aralıklarla özefagus içi ve cilt ısıları ölçüldü. Postoperatif dönemde 1., 4. ve 12. saatlerde visual analog skala kullanılarak hastaların ağrıları değerlendirildi.
BULGULAR: Gruplar arası karşılaştırmada cilt ısısında izotermik grupta anlamlı bir yükseklik saptanırken (p<0.05), özefagus ısısında anlamlı farklılık saptanmadı. Postoperatif ağrı değerleri izotermik grupta anlamlı olarak düşük bulundu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik girişimlerde pnömoperiton için kullanılan karbondioksid gazının ısıtılmasının, vücut cilt ısısının kaybını önlemesi ve postoperatif ağrıyı azaltması nedeni ile hipotermik kullanımına tercih edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, izotermik pnömoperiton, hipotermik pnömoperiton, postoperatif ağrı, vücut ısısı

Abdullah Özgönül, Ali Uzunköy. The effects of isothermic or hypothermic carbondioxide pneumoperitoneum on core and skin tempereature and postoperatif pain. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(1): 12-17

Corresponding Author: Abdullah Özgönül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale