E-ISSN 2587-0610
Post-operative outcomes of open and laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: A single-center experience [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 130-136 | DOI: 10.14744/less.2020.43179

Post-operative outcomes of open and laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: A single-center experience

Bahri Çakabay
Department of General Surgery, Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Diyarbakir, Turkey

INTRODUCTION: Laparoscopy-assisted distal gastrectomy (LADG) has rapidly been gaining popularity. However, there is only limited evidence regarding its oncological safety. The aim of this study is to identify the effects of laparoscopy on post-operative complications and on the total number of excised and metastatic lymph nodes in cases with + D2 lymph node dissection due to gastric cancer.
METHODS: 40 consecutive patients, who underwent gastrectomy and routine D2 lymph node dissection in our clinic between March 2019 and March 2020, were included in the study. The patients were divided into two groups as per the technique applied; open surgery (Group 1) and laparoscopic surgery (Group 2). Demographic characteristics, intra-operative time, need for blood transfusion, post-operative complications, and histopathological features were compared between the groups.
RESULTS: The results of the study revealed that Group 1 had longer hospital stay periods (p=0.03) but other clinical features like intra-operative and post-operative complication rates were similar in both groups. Pathology results of the groups also showed no statistically significant difference in terms of the number of excised lymph nodes, the number of metastatic lymph nodes, and the ratio of metastatic lymph nodes to excisedlymph nodes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic surgery can be performed safely and may be recommended as a possible alternative to open surgery. The study emphasized a faster post-operative recovery as the main benefit of laparoscopic gastrectomy.

Keywords: Gastrectomy, gastric Cancer; laparoscopy.

Mide Kanserinde Açık ve Laparoskopik Gastrektomi Sonrası Cerrahi Sonuçlar: Tek Merkez Deneyimi

Bahri Çakabay
S.B.Ü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopi yardımlı gastrektomi (LADG) hızla popülerlik kazanmaktadır. Bununla birlikte, onkolojik güvenliğine ilişkin sınırlı kanıt vardır. Bu çalışmada mide kanseri nedeniyle gastrektomi + D2 lenf nodu diseksiyonu yapılan olgularda laparoskopinin operasyon sonrası komplikasyonlara ve eksize edilen toplam ve metastatik lenf nodu sayısına etkisi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2019- Mart 2020 tarihleri arasında kliniğimizde gastrektomi ve rutin D2 lenf nodu diseksiyonu yapılan ardışık 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar uygulanan tekniğe göre iki gruba ayrıldı; açık cerrahi uygulananlar (Grup 1), laparoskopik cerrahi uygulananlar ise (Grup 2). Gruplar arasında, demografik özellikler, cerrahi süre ve kan transfüzyon ihtiyacı, postoperatif komplikasyonlar ve histopatolojik özellikler karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Gruplar incelendiğinde Grup 1’de daha uzun hastanede yatış süresi olduğu görüldü (p=0,03). Bunun haricindeki klinik özellikler, intraoperatif ve postoperatif komplikasyon oranları benzerdi. Gruplar arasında patolojik inceleme sonucunda eksize edilen lenf nodu sayısı, metastatik lenf nodu sayısı ve metastatik lenf nodlarının çıkarılan lenf nodlarına oranında istatistiksel fark olmadığı saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik cerrahi güvenli bir şekilde yapılabilir ve açık cerrahiye olası bir alternatif olarak önerilebilir. Vurgulanan ana fayda, daha hızlı postoperatif iyileşmedir.

Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, Gastrektomi, Laparoskopi

Bahri Çakabay. Post-operative outcomes of open and laparoscopic gastrectomy for gastric cancer: A single-center experience. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 130-136

Corresponding Author: Bahri Çakabay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale