E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease: Şanlıurfa-Turkey experience and early clinical outcomes [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 98-102 | DOI: 10.14744/less.2018.43531

Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease: Şanlıurfa-Turkey experience and early clinical outcomes

Mehmet Ali Gök1, Mehmet Tolga Kafadar2, Abdullah Güneş1
1Department of General Surgery, Health Sciences University Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of General Surgery, Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

INTRODUCTION: Cyst hydatid disease is still our territory and remains a common health problem for our country. In this clinical retrospective study, cases of liver hydatid cysts treated as laparoscopic were analysed.
METHODS: Medical records of 25 patients (16 female, 9 male; mean age 41±3.42; range 20–78) who were treated for hepatic hydatid disease in our clinic between June 2016 and June 2017 were retrospectively reviewed. Patients were evaluated in terms of age, sex, location of cyst, surgical method applied, duration of hospital stay, postoperative complications and treatment methods for complications.
RESULTS: One patient (4%) due to intraperitoneal rupture was operated urgently. In 5 (20%) of the cases, bile leakage were seen in the cyst sponge during the operation and perioperative laparoscopic suture was performed. In three of these patients (12%), the leakage was closed without any intervention, two (8%) lasted more than a week and the daily flow was over 150 cc. Endoscopic sphincterotomy was applied to these cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nowadays at experienced centers, laparoscopic surgical interventions in selected patients take place in the treatment algorithm as an effective and safe method for the treatment of liver cyst hydatid disease. We think that uncomplicated hydatid cysts do not need specialized laparoscopic instruments in the surgery.

Keywords: Hydatid cyst, laparoscopic surgery; liver.

Karaciğer kist hidatik hastalığının laparoskopik tedavisi: Şanlıurfa- Türkiye deneyimi ve erken klinik sonuçlar

Mehmet Ali Gök1, Mehmet Tolga Kafadar2, Abdullah Güneş1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kist hidatik hastalığı halen bölgemiz ve ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu çalışmada Laparoskopik olarak tedavi edilen karaciğer kist hidatik olguları retrospektif olarak incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında kliniğimizde karaciğer kist hidatiği nedeniyle laparoskopik olarak tedavi edilen toplam 25 hastanın (16 kadın, 9 erkek; ort.yaş 41±3.42; dağılım 20-78) tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, kistin yerleşim yeri, uygulanan cerrahi yöntem, hastanede kalış süresi, meydana gelen komplikasyonlar ve komplikasyonlara yönelik uygulanan tedavi yöntemleri açısından irdelendi.
BULGULAR: İntraperitoneal rüptür nedeniyle bir hasta (%4) acil olarak ameliyat edildi. Olguların 5’ünde (%20) ameliyat esnasında kist poşuna safra kaçağı gözlendi ve perioperatif laparoskopik sütüre edildi. Bu hastaların üçünde (%12) kaçak herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kapandı, ikisinde (%8) ise bir haftadan fazla kaçak sürdü ve günlük debi 150 cc’nin üzerinde idi. Bu olgulara endoskopik sfinkterotomi uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde deneyimli merkezlerde seçilmiş hastalarda, laparoskopik cerrahi girişimler karaciğer kist hidatik hastalığının tedavisinde etkin ve güvenli bir yöntem olarak tedavi algoritmasında yerini almaktadır. Komplike olmayan kist hidatiklerin cerrahisinde özelleşmiş laparoskopik aletlere gerek olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer, kist hidatik, laparoskopik cerrahi

Mehmet Ali Gök, Mehmet Tolga Kafadar, Abdullah Güneş. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease: Şanlıurfa-Turkey experience and early clinical outcomes. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(3): 98-102

Corresponding Author: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye
LookUs & Online Makale