E-ISSN 2587-0610
Comparison of Early and Late Period Outcomes of Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Technique and Lichtenstein Technique in Repair of Bilateral Inguinal Hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-46034 | DOI: 10.14744/less.2021.46034

Comparison of Early and Late Period Outcomes of Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Technique and Lichtenstein Technique in Repair of Bilateral Inguinal Hernia

Tolga KALAYCI, Mustafa YENİ
Erzurum Regional Education and Research Hospital General Surgery Clinic, Erzurum, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the early and late period outcomes of transabdominal preperitoneal (TAPP) technique and lichtenstein technique (LT), which are two different methods used in the surgical treatment of bilateral inguinal hernia.
METHODS: Patients who were operated for bilateral inguinal hernia at Erzurum Regional Education and Research Hospital between January 2015 and January 2021 were selected for the study retrospectively. The patients were divided into 2 groups according to the surgery performed: TAPP technique group and LT group. Complications occurred in the first 30 days of the postoperative period were defined as early period outcomes, and complications occurred after the first 30 days postoperatively were defined as late period outcomes. The outcomes differences between TAPP technique and LT were evaluated with appropriate statistical tests, and p value below 0.05 was considered significant.
RESULTS: During the study period, 110 patients underwent bilateral inguinal hernia surgery. 109 patients (99.1%) were men. The mean age of all patients 56.6±14.27 years (20-84). TAPP technique group had 28 (25.5%) patients. Overall morbidity rate and length of hospital stay were higher in LT group, p=0.029 and p<0.001, respectively. There was no difference between the groups in terms of recurrence (p = 0.255).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Comorbid diseases and age of the patients are important factors in the selection of surgical method. TAPP technique, which reduce the overall morbidity and shorten the duration of hospital stay and do not have a significant increase in terms of recurrence, can be performed safely in bilateral inguinal hernia cases.

Keywords: Bilateral inguinal hernia, Transabdominal preperitoneal, Lichtenstein technique, Morbidity, Recurrence.

Bilateral Kasık Fıtığı Onarımında Transabdominal Preperitoneal (TAPP) Tekniği ile Lichtenstein Tekniğinin Erken ve Geç Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması

Tolga KALAYCI, Mustafa YENİ
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, bilateral kasık fıtığının cerrahi tedavisinde kullanılan iki farklı yöntem olan transabdominal preperitoneal (TAPP) teknik ve lichtenstein tekniğinin (LT) erken ve geç dönem sonuçlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015 ve Ocak 2021 yılları arasında Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilateral kasık fıtığı ameliyatı olan hastalar retrospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalar yapılan cerrahiye göre 2 gruba ayrıldı: TAPP teknik grubu ve LT grubu. Postoperatif dönemin ilk 30 gününde meydana gelen komplikasyonlar erken dönem sonuçlar, postoperatif ilk 30 günden sonra oluşan komplikasyonlar ise geç dönem sonuçlar olarak tanımlandı. TAPP teknik ve LT grupları arasındaki sonuç farklılıkları uygun istatistiksel testler ile değerlendirildi ve 0,05'in altındaki p değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışma süresince 110 hastaya bilateral kasık fıtığı ameliyatı yapıldı. 109 hasta (%99,1) erkekti. Tüm hastaların yaş ortalaması 56,6±14.27 yıl (20-84). TAPP teknik grubunda 28 (%25,5) hasta vardı. Genel morbidite oranı ve hastanede kalış süresi LT grubunda daha yüksekti, sırasıyla p=0.029 ve p<0.001. Gruplar arasında nüks açısından fark yoktu (p=0.255).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Komorbid hastalıklar ve hastaların yaşı cerrahi yöntemin seçiminde önemli faktörlerdir. Genel morbiditeyi azaltan ve hastanede kalış süresini kısaltan ve nüks açısından önemli bir artış sağlamayan TAPP tekniği, bilateral kasık fıtığı olgularında güvenle uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilateral kasık fıtığı, Transabdominal preperitoneal, Lichtenstein tekniği, Morbidite, Nüks.Corresponding Author: Tolga KALAYCI, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale