E-ISSN 2587-0610
Retrievable stent usage in esophagial stenotic lesions [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 180-183

Retrievable stent usage in esophagial stenotic lesions

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Vahit Tunalı, Hasan Ökmen
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: Today, a variaty of stents are used to palliate for symptoms in esophagial cancer. But with retrievable stents produced in recent years, benign stenosis or fistulas of esophagus are being managed in common. We hypothesise that retrievable stent usage will be as common as the other stents.
METHODS: In three patients, retrievable nitinol stents have been placed with the aid of endoscopy and fluoroscopy. No complication occured during the procedure.
RESULTS: The ages of three patients were 48-50-54 in respectively. In the first patient, there was a stenosis in the upper segment of esophagus close to the oropharinx which was due to tumor. As to the presumption of intolerance of patient to any of stent, retrievable stent were preferred. After stent placement, PEG insertion was done through the stent because of tumor ingrowth was expected in near future. The second patient had a history of larynx surgery due to cancer and retrievable stent was palced in the servical stenotic region. The third patient had a surgery of cardia tumor and pathology showed positive tumor cells in the anastomosis and stenosis were found endoscopically. As a bridge to the definitive surgery, retrievable stent were placed.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the literature there are limited numbers of studies related to retrievable stents. Although it is used in benign stenosis in the first studies then there are several studies reporting its usage in malign stenotic lesions. It can be placed as easy as the other stents and effectivness of the retrievable stents remain the same as the others. In our study, the numbers of patients are so low but we will report the late results as our numbers growed.

Keywords: Esophagial stenosis, retrievable stent.

Özofagus Darlıklarında Çıkarılabilir Stent Kullanımı

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Vahit Tunalı, Hasan Ökmen
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde özofagusun çok sıklıkla malign hastalıklarının palyasyonunda stentler kullanılmaktadır. Ancak çıkarılabilir stentlerin kullanıma girmesiyle birlikte birçok benign hastalıkta da stent kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu stentlerle çeşitli selim özofagus darlıkları ve fistülleri tedavi edilebilmektedir. Çıkarılabilir stentlerin kullanım alanının kalıcı stentler kadar geniş olacağını düşünmekteyiz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üç hastada çıkarılabilir, kendiliğinden genişleyen nitinol stent, endoskopi ve fuloroskopi yardımı ile yerlefltirildi. İşlem sırasında hiçbir komplikasyon olmadı.
BULGULAR: Hastaların yaşları 48-50-54 ve üçü de erkekti. İlk hastada üst özofagus darlığında tümör vardı. Hastanın orofarinkse yakın tümörünün olması ve stentin tolerasyonundan emin olunmadığı için çıkarılabilir stent tercih edildi. Sonraki süreçte tümör ingrowth gelişimi göz önüne alınarak, stent içinden geçilerek PEG uygulandı. İkinci hasta larinks kanseri nedeniyle opere edilmişti ve servikal özofaustaki darlığa stent uygulandı. Son hasta kardia tümörü nedeniyle opereydi, patolojide cerrahi sınır pozitifliği vardı, erken anastomoz darlığı gelişmişti ve yeniden planlanan cerrahiye köprü olması amacıyla stent uygulandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çıkarılabilir stentler ile ilgili çalışmalar literatürde az sayıdadır. Öncelikle iyi huylu darlıklarda kullanılması düşünülse de kanser nedenli darlıklarda da kullanılmıştır. Çıkarılabilir stenler oldukça kolay uygulanmakta ve diğer stentler kadar da etkin olmaktadır. Hasta sayımız çalışmamıza yeni başaldığımız için az olmakla birlikte ilk üç hasta bilgilerimizi vermek istedik. İlerleyen zamanlarda daha yüksek hasta sayıları ile sonuçlarımızı vermeyi düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Özofajiyal darlık, retrievable stent.

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Vahit Tunalı, Hasan Ökmen. Retrievable stent usage in esophagial stenotic lesions. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 180-183

Corresponding Author: Oğuz Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale