E-ISSN 2587-0610
Clinical and endoscopic characteristics of doxycycline induced esophageal ulcers: Retrospective observational study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2023; 30(1): 1-6 | DOI: 10.14744/less.2023.46548

Clinical and endoscopic characteristics of doxycycline induced esophageal ulcers: Retrospective observational study

Metin Şenol1, Emrah Akın2
1Department of General Surgery, Istanbul Health and Technology University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Türkiye

INTRODUCTION: Doxycycline usage takes an essential place in drug-induced esophageal ulcers. The study aims to investigate the clinical and endoscopic features of doxycycline-induced esophageal ulcers.
METHODS: Patients who were treated with doxycycline for several reasons between 2014 and 2021 and who were diagnosed with esophageal ulcer after evaluation of their clinical complaints were included in the study. Patients were evaluated retrospectively in terms of demographic characteristics, clinical complaints, biopsy rate, indications for doxycycline use, endoscopy findings, and ulcer type.
RESULTS: The study includes thirty patients. About 70% of the patients were female. Biopsy was performed in 13.3% of the patients. The most common indication for the use of doxycycline was acne vulgaris (53.3%). The most common clinical complaint was dysphagia (43.3%). Esophageal ulcers were most common in the middle esophagus, with 73.3%. In the endoscopic evaluation, the most common ulcer shape was circumscribed form (56%), and most ulcers were single (60%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Esophageal ulcer diagnosis should be considered in patients with complaints such as dysphagia, odynophagia, and chest pain during doxycycline usage.

Keywords: Doxycycline, endoscopy, esophageal ulcer

Doksisikline bağlı ösefagus ülserlerinin klinik ve endoskopik özellikleri; retrospektif gözlemsel çalışma

Metin Şenol1, Emrah Akın2
1Istanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İlaç kullanımına bağlı özefageal ülserler arasında doksisiklin kullanımı önemli yer tutar. Çalışmanın amacı doksisikline bağlı görülen özefagus ülserlerinin kinik ve endoskopik özelliklerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2015-2020 tarihleri arasında farklı nedenlerle doksisiklin tedavisi alan ve klinik şikayetleri gelişmesi üzerine değerlendirildiğinde özefageal ülser tespit edilen hastalar dahil edildi. Hastalar demografik özellikleri, klinik başvuru şikayetleri, biyopsi oranları, doksisiklin kullanım endikasyonları, endoskopi bulguları ve ülser tipi açısından retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya otuz hasta dahil edildi. Hastaların %70’i kadındı. Hastaların %13,3’üne biyopsi yapıldı. En sık doksisiklin kullanım endikasyonu akne vulgaristi (%53,3). Başvuru esnasında en sık klinik presentasyon %43,3 ile disfaji idi. Özefageal ülserler en sık %73,3 ile orta özefagustaydı. Endoskopide en sık görülen ülser tipi %60 tek, %56 sınırlandırılmış tipte ülserlerdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doksisiklin kullanımı sırasında disfaji, odinofaji, göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan hastalarda özefageal ülser tanısı akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Doksisiklin, Ösefageal ülser, Endoskopi

Metin Şenol, Emrah Akın. Clinical and endoscopic characteristics of doxycycline induced esophageal ulcers: Retrospective observational study. Laparosc Endosc Surg Sci . 2023; 30(1): 1-6

Corresponding Author: Emrah Akın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale