E-ISSN 2587-0610
Development of Laparoscopic Surgery in our Clinic for the Last 10 Years [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 133-139

Development of Laparoscopic Surgery in our Clinic for the Last 10 Years

Atilla Çelik, Ediz Altınlı, Neşet Köksal, Ömer F. Özkan, Rüştü Kurt
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

INTRODUCTION: First laparoscopic cholecystectomy was done by a team consisted of our department’s surgeon in Haydarpasa Numune Training and Research Hospital at 1992. The laparoscopic procedures were increased in quantity and variety in the course of time. In this study we aimed to present the development of laparoscopic surgery in our department with quantitative data.
METHODS: Records of laparoscopic operations were reviewed and classified in according to operation type from January 1997 to March 2007. Laparoscopic realization of the operation types was calculated. One decade was divided into two five years periods. First and second period was compared with each other.
RESULTS: 139 laparoscopic operations were done in first period and 386 operations were done laparoscopically in second five years. Most frequent operation was cholecystectomy and the second was groin hernia repair. Laparoscopic colorectal surgery was started in 2004 and ventral hernia repair wasn’t done in the first 5 years period and was done 10% in second period. Appendectomy, hydatid cyst, band gastroplasty, ooferectomy, gastric wedge resection, perforated ulcer suturing, adrenalectomy, Nissen fundoplication and Heller myotomy are other laparoscopic procedures were realized in the second period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Number of the laparoscopic operations are increasing in quantity and variety in the course of time. We estimate an increase in the rate of laparoscopic surgery and diversity of the laparoscopic procedures.

Keywords: Laparoscopic surgery, development, history.

Laparoskopik Cerrahinin 20. Yılında Kliniğimizin Laparoskopik Cerrahi Alanındaki Gelişiminin 10 Yıllık Değerlendirmesi

Atilla Çelik, Ediz Altınlı, Neşet Köksal, Ömer F. Özkan, Rüştü Kurt
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk laparoskopik kolesistektomi 1992 yılında kliniğimiz hekimlerince yapılmıştır. Zaman içinde laparoskopik ameliyatlar giderek çeşitlenmeye başlamıştır. Laparoskopik cerrahinin 20. yılında, kliniğimizin laparoskopik cerrahi alanındaki gelişimini sayısal düzeyde ortaya koymak amacıyla, son on yılda yapılmış olan tüm ameliyatların genel bir dökümünü yaparak irdelemek istedik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 1997-Mart 2007 arasındaki kayıtlar taranarak yapılmış tüm ameliyat türleri sınıflandırıldı ve ameliyatların laparoskopik ve açık yapılma oranı kaydedildi. On yıllık zaman dilimi beşer yıllık iki dilime ayrılıp her ameliyat için laparoskopik yapılma oranı hesaplandı. Laparoskopik ve açık ameliyatların sayısı ve bundaki değişim ortaya konularak karşılaştırıldı.
BULGULAR: İlk beş yıllık dilimde 139, ikinci dönemde 386 olmak üzere toplam 525 laparoskopik ameliyat gerçekleştirilmiştir. Kliniğimizde en çok yapılmış laparoskopik ameliyat kolesistektomi, ikinci en sık ameliyat ise kasık fıtığı onarımıdır. 2004 yılında kolorektal ameliyatlar laparoskopik yapılmaya başlanmış, karın duvarı fıtıkları laparoskopik olarak ilk beş yılda hiç yapılmamışken ikinci beş yılda % 10 oranında yapılmıştır. Laparoskopik appendektomi, kist hidatik, laparoskopik gastrik bant uygulaması, ooferektomi, mide wedge rezeksiyonu, laparoskopik ülser perforasyonu kapatılması, sürrenalektomi, Nissen fundoplikasyonu ve laparoskopik heller miyotomi ikinci beş yılda yapılan diğer ameliyatlardır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik ameliyatların sayısı ve çeşidi her geçen yıl artmaktadır. Önümüzdeki dönemde yaptığımız ameliyatlar içindeki laparoskopik yapılma oranının daha da yükselmesini ve ameliyatların çeşitlenmesini öngörmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik cerrahi, gelişim, tarihçe.

Atilla Çelik, Ediz Altınlı, Neşet Köksal, Ömer F. Özkan, Rüştü Kurt. Development of Laparoscopic Surgery in our Clinic for the Last 10 Years. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 133-139

Corresponding Author: Atilla Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale