E-ISSN 2587-0610
Minimally Invasive Splenectomy: Our Experience Of 71 Cases [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 162-171

Minimally Invasive Splenectomy: Our Experience Of 71 Cases

Umut Barbaros, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: Minimaly invasive splenectomy has recently been gaining acceptance as an alternative to open splenectomy. We report in this paper our experience with laparoscopic and hand assisted laparoscopic splenectomy.
METHODS: 71 patients underwent a splenectomy for a wide range of splenic disorders. Of these patients, 53 who had normal sized spleen with hematologic diseases and benign spleen pathology were treated by laparoscopy and 18 who had large spleen (≥15 cm) and suspicious malign spleen diseases were treated by hand assisted laparoscopic splenectomy. Spleen size and weight, estimated operative blood loss, conversion rate, operative time, peroperative and postoperative complications, length of stay in hospital, morbidity and mortality were recorded.
RESULTS: Of 53 patients planned laparoscopic splenectomy, 48 was succesfully underwent laparoscopic splenectomy. In five cases, conversion to an open procedure was required due to bleeding. There were four postopertive complications (one deep venous thrombosis, one pancreatic fistula, one abdominal wall hematoma and one infection at the port site). Mean length of hospital stay was 2,9 days. 18 patients underwent hand assisted laparoscopic splenectomy. One intraoperative bledding complication occurred. None of patients required the conversion to open surgery. One patient developed infection at the hand assisted port site and one postopertive pancreatic fistula. Mean length of hospital stay was 4,4 days. There was no mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Minimally invasive splenectomy is safe and effective procedure that reduces hospital stay and time to full recovery, low postoperative pain and complications.

Keywords: Minimally invasive, laparoscopic splenectomy, hand assisted laparoscopic splenectomy

Minimal İnvaziv Splenektomi: 71 Olguluk Deneyimimiz

Umut Barbaros, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Günümüzde laparoskopik splenektomi açık splenektomiye alternatif olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda kliniğimizde uygulamış olduğumuz laparoskopik ve el yardımlı laparoskopik splenektomi olgularının sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Selim kan hastalıkları, lenfoma ve primer dalak patolojileri nedeniyle splenektomi endikasyonu koyulan 71 hastaya elektif minimal invaziv splenektomi planlandı. Normal dalak boyutlu selim kan hastalığı veya selim dalak patolojisi olan 53 hastaya LS, büyük dalak boyutu (≥15 cm) veya malignite şüphesi nedeniyle de dalak bütünlüğü korunması gereken 18 hastaya EYLS uygulandı. Hastaların dalak boyutu, dalak ağırlığı, kanama miktarı, açığa geçme oranı, ameliyat süresi, peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar ile hastanede kalış süresi, morbidite ve mortaliteleri kaydedildi.
BULGULAR: Laparoskopik splenektomi planlanan 53 olgunun 48’inde (%91) splenektomi laparoskopik olarak tamamlandı. Diğer 5 hastada da disseksiyon yapılırken dalak hilusunda kontrol edilemeyen kanama gelişmesi üzerine açığa geçildi. Ameliyat sonrası takiplerde 1 hastada derin ven trombozu, 1 hastada pankreas fistülü, 1 hastada port yeri fıtığı ve 1 hastada da port yeri infeksiyonu görüldü. Ortalama hastanede kalış süresi 2,9 gün idi. 18 hastaya da el yardımlı laparoskopik splenektomi yapıldı. Ameliyat s›ras›nda bir hastada gelişen hiler kanama lineer stapler kullanılarak açığa geçilmeden kontrol edildi. Bir hastada el portu yerinde yara infeksiyonu, 1 hastada da pankreas fistülü gelişti. Ortalama hastanede kalış süresi 4,4 gün idi. Mortalite görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mortalite ve morbidite oranlarının düşük olması, ameliyat sonrası daha az ağrı olması, hastane yatış süresinin daha kısa olması ve hastaların gündelik yaşamlarına daha erken dönmeleri nedeniyle minimal invaziv splenektomi teknikleri uygun endikasyon konulan olgularda güvenle kullanılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv splenektomi, laparoskopik splenektomi, el yardımlı laparoskopik splenektomi.

Umut Barbaros, Nihat Aksakal, Mustafa Tükenmez, Uğur Deveci, Ahmet Dinççağ, Selçuk Mercan. Minimally Invasive Splenectomy: Our Experience Of 71 Cases. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 162-171

Corresponding Author: Umut Barbaros, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale