E-ISSN 2587-0610
Does propofol sedation increase the cecal intubation rate in colonoscopy? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(2): 46-49 | DOI: 10.14744/less.2017.64936

Does propofol sedation increase the cecal intubation rate in colonoscopy?

Ali Tardu1, Zeliha Türkyılmaz1, Makbule Elif Yılmaz2, Gürhan Çelik1
1Department Of General Surgery, Edirne State Hospital, Edirne, Turkey
2Edirne State Hospital, Department Of Anesthesiology, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: One of the most important quality indicators in a colonoscopy procedure is intubation of the cecum. The aim of this study was to investigate the effect of propofol sedation on cecal intubation.
METHODS: A total of 186 patients who underwent colonoscopy with propofol-based sedation were examined retrospectively. Seven cases were excluded from the study for various reasons. Patient demographic data, colonoscopy findings, and sedation protocols were recorded.
RESULTS: Of the 179 patients included, 100 were males. The mean age was 54.8±16.2 years, and the mean body mass index was 26.6±3.6. The average propofol dose was 141.5±49.1 mg. The cecum was intubated in 176 cases (98.3%). None of the patients were observed to develop a major complication as a result of the colonoscopy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the current study, both the cecal intubation rate, which is higher than what is suggested in the related body of literature, and the fact that no complications were observed in any of the patients could suggest that propofol-based sedation is both safe and effective.

Keywords: Deep sedation, incomplete colonoscopy, reaching cecum

Kolonoskopi İşleminde Propofol Sedasyonu Çekal İntubasyon Oranını Arttırabilir mi?

Ali Tardu1, Zeliha Türkyılmaz1, Makbule Elif Yılmaz2, Gürhan Çelik1
1Edirne Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Edirne
2Edirne Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Edirne

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolonoskopi prosedüründe en önemli kalite göstergelerinden biri çekumun entübe edilmesidir. Bu çalışmada propofol sedasyonunun çekum entubasyonu üzerine etkisini irdelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Propofol tabanlı sedasyonla kolonoskopi işlemi yapılmış toplam 186 hasta retrospektif olarak incelendi. Yedi olgu çeşitli nedenlerle çalışma dışına alındı. Hastaların demografik verileri, kolonoskopi bulguları ve sedasyon protokolü kaydedildi.
BULGULAR: Toplam 179 hastanın 100’ü erkekti. Hastaların ortalama yaşı 54.8±16.2, Body mass index ortalaması ise 26.6±3.6 idi. Uygulanan propofol dozu ortalama 141.5±49.1 mg idi. Hastaların 176’sında (%98.3) çekum entübe edilmiştir. Hiçbir hastada kolonoskopiye ait majör bir komplikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızdaki çekal entubasyon oranının literatürdeki verilere kıyasla yüksekliği ve hastalarda herhangi bir komplikasyon yaşanmamış olması propofol esaslı sedasyonun hem güvenilir hem de etkin olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derin sedasyon, inkomplet kolonoskopi, çekum erişimi

Ali Tardu, Zeliha Türkyılmaz, Makbule Elif Yılmaz, Gürhan Çelik. Does propofol sedation increase the cecal intubation rate in colonoscopy?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(2): 46-49

Corresponding Author: Ali Tardu, Türkiye
LookUs & Online Makale