E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic splenectomy in children [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 83-87

Laparoscopic splenectomy in children

Fatih Akbıyık, Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel, Ervin Mambet, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt
Department of Pediatric Surgery, Ankara Dışkapı Child Health and Diseases, Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: In this study; laparoscopic splenectomy experiences by 3 ports were evaluated and advantages of it was underlined.
METHODS: Laparoscopic splenoctomy was performed for 41 patients between January 2007 and January 2011 in our pediatric surgery clinic. The recods were evaluated retrospectively for age of patients, gender, diagnosis, splenic dimesions, details of operation, complications and duration of hospitalization.
RESULTS: The diagnosis of the patients were such different from each other changing from herediter spherocytosis to primary hypersplenism. The duration of the operations differed between 50-150 minutes. It was converted to open surgery in 3 patients. The first operations were done by 4-5 ports according to the classical knowledge. Other 33 laparoscopic splenoctomy was performed by 3 ports after this. There was no any complication.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic splenoctomy can be successfully performed by only 3 ports. This procedure requires more experience. However, it is obvious that it has many cosmetic advantages as well as the advantage of being less invasive.

Keywords: Laparoscopic splenectomy, children, working port.

Çocuklarda Laparoskopik Splenektomi

Fatih Akbıyık, Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel, Ervin Mambet, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt
Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada üç port ile yapılan laparoskopik splenektomi serisi sunulmuş ve tekniğin avantajları vurgulanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde, Ocak 2007- Ocak 2011 tarihleri arasında laparoskopik splenektomi yapılan 41 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu incelemede, hastaların yaş, cinsiyet, tanı, preoperatif ultrasonografik dalak boyutu, operasyon süresi, operasyon ayrıntıları, operatif ve postoperatif komplikasyonlar ve hastanede yatış süreleri kayıt edildi.
BULGULAR: Hastaların tanıları herediter sferositozdan, primer hipersplenizme kadar değişiyordu. Operasyon süresi 50-150 dk arasındaydı. Üç hastada açık operasyona geçildi. İlk operasyonlar klasik olarak 4 veya 5 port ile yapıldı. Otuz üç splenektomi 3 port ile yapıldı. Hastalarda kompikasyon gelişmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik splenektomi üç port ile yapılabilir. Bu işlem daha fazla deneyim gerektirir. Bununla birlikte daha kozmetik oluşu ve daha az invazif olması avantajları vardır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik splenektomi, çocuk, çalışma port

Fatih Akbıyık, Tuğrul Tiryaki, Müjdem Nur Azılı, Emrah Şenel, Ervin Mambet, Ziya Livanelioğlu, Halil Atayurt. Laparoscopic splenectomy in children. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 83-87

Corresponding Author: Fatih Akbıyık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale