E-ISSN 2587-0610
Is jejunoduodenostomy anastomosis better than jejunogastrostomy anastomosis in laparoscopic gastrectomy and jejunal interposition? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 169-173 | DOI: 10.14744/less.2020.68095

Is jejunoduodenostomy anastomosis better than jejunogastrostomy anastomosis in laparoscopic gastrectomy and jejunal interposition?

Akile Zengin, Yusuf Murat Bag, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
Department of Gastrointestinal Surgery, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

INTRODUCTION: The jejunal interposition can be preferred for reconstruction after laparoscopic gastrectomy because it functions as a reservoir and maintains the connection with the duodenal passage. In this procedure, the jejunal segment can be anastomosed between the proximal stomach and the duodenum or distal stomach. We aimed to present our initial experience with the jejunoduodenostomy and jejunogastrostomy inin jejunal interposition after laparoscopic gastrectomy and the differences between the results of these two anastomoses.
METHODS: Six patients who underwent laparoscopic gastrectomy with jejunal interposition between January and August 2020 were investigated. Demographic data and perioperative parameters were analyzed retrospectively. Digestive symptoms following the surgery were assessed by phone call.
RESULTS: Five (83.3%) of the total six patients were male. The median age was 70 (range 19–78) years, with a median body mass index (BMI) of 25.8 (range 23–31) kg/m2. The most common surgical indication was gastric adenocarcinoma (n=4). The median operative time was 280 (200–360) minutes, and the median blood loss was 95 (50–100) ml. The median time to oral intake was 3.5 (2–13) days. The median hospital stay was 7.5 (4–16) days. Jejunogastrostomy was performed in three (50%) patients. Postoperative complications occurred in four (66.6%) patients, three of whom were with jejunogastrostomy. The most common postoperative complication was anastomotic leak (n=2).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Jejunoduodenostomy is safer than jejunogastrostomy after laparoscopic gastrectomy and jejunal interposition.

Keywords: Anastomosis, complication; leakage; minimally invasive, pylorus.

Laparoskopik gastrektomi ve jejunal interpozisyonda jejunoduodenostomi anastomozu jejunogastrostomi anastomozundan daha iyi midir?

Akile Zengin, Yusuf Murat Bag, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gastrektomi sonrası rekonstrüksiyon için jejunal interpozisyon hem bir rezervuar vazifesi görmesi hem de duodenumla olan bağlantıyı devam ettirmesi sebebiyle tercih edilebilir. Bu prosedürde jejunal segment proksimal mide ile duodenum ya da distal mide arasında anastomoz edilir. Bu çalışmada laparoskopik gastrektomi sonrası jejunal interpozisyonda jejunoduodenostomi ve jejunogastrostomideki erken dönem tecrübemizi ve bu iki anastomozun sonuçları arasındaki farkları sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak-Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan altı laparoskopik gastrektomi ve jejunal interpozisyon hastası incelendi. Demografik data ve perioperatif parametreler retrospektif olarak analiz edildi. Sindirim semptomları telefon görüşmesi yoluyla değerlendirildi.

BULGULAR: Toplam altı vakanın beşi (%83.3) erkekti, ortanca yaş 70 (19-78) yıldı, ortanca beden kitle indeksi (BMI) 25.8 (23-31) kg/m2 idi. En sık cerrahi endikasyon mide adenokarsinomuydu (n=4). Ortanca ameliyat süresi 280 (200-360) dk, kanama miktarı 95 (50-100) ml idi. Ortanca oral alım başlama süresi 3.5 (2-13) gündü. Ortanca hastanede yatış süresi 7.5 (4-16) gündü. Jejunogastrostomi 3 (%50) hastada yapıldı. Postoperatif komplikasyon dört (%66.6) hastada görüldü ve bunlardan üçünde jejunogastrostomi mevcuttu. En sık gözlenen komplikasyon anastomoz kaçağı idi (n=2).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik gastrektomi ve jejunal interpozisyon sonrası jejunoduodenostomi jejunogastrostomiden daha güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: minimal invaziv, pilor, anastomoz, kaçak, komplikasyon

Akile Zengin, Yusuf Murat Bag, Mehmet Can Aydın, Cüneyt Kayaalp. Is jejunoduodenostomy anastomosis better than jejunogastrostomy anastomosis in laparoscopic gastrectomy and jejunal interposition?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2020; 27(3): 169-173

Corresponding Author: Akile Zengin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale