E-ISSN 2587-0610
Intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 155-162

Intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy

Kamer Tomaoğlu1, Yavuz Selim Sarı2
1S. Pirgiç Hastanesi Genel Cerrahi
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

INTRODUCTION: Laparoscopic cholecystectomy (LC) has the advantage of shortening hospitalisation, causing less postoperative pain and visible scarring associated with standard cholecystectomy. LC is considered as the “gold satandard” of cholecystectomiy. While LC seems to have great advantages, its safety must be established. The rate of bile duct injuries seems to be elevated in LC when compared to open cholecystectomy. Intraoperative cholangiography can prevent iatrogenic bile duct injury during LC.
METHODS: Between 2001 and 2003, out of the 81 laparoscopic cholecystectomies, intraoperative cholangiography was performed in 21 patients (26%) in Surp Pirgic Hospital. The indications of intraoperative cholecystectomy were past history of jaundice, elevation of cholestatic enzymes and dilation of common bile duct.
RESULTS: 13 patients were female and 8 patients were male. The mean age was 54,6 years. Intraoperative cholangiography was successful in 19 cases. 10 patients presented with symptomatic gall bladder calculs, 4 patients presented with acute edematous pancreatitis and 5 patients had acute cholecystitis. Two patients had ERCP in the preoperative period. The average period of cholangiography was 23minutes. No anatomic variations, anomalies or CBD stones were found. No complications due to laparoscopic cholecystectomy itself were encountered.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Even if rutine use of laparoscopic intraoperative cholangiography does not seem to be necessary, Surgeons have to be techniquely capable of performing the procedure in selective cases. Intraoperative cholangiography (IOC) can prevent iatrogenic bile duct injury during LC.

Keywords: Laparoscopic, Cholecystectomy, intraoperative, cholangiography

Laparoskopik Kolesistektomide Peroperatuar Kolanjiografi

Kamer Tomaoğlu1, Yavuz Selim Sarı2
1S. Pirgiç Hastanesi Genel Cerrahi
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik kolesistektomi (LK) hastane kalış süresinin kısa, postoperatif ağrının ve görünür skar dokusunun az olmasr nedeniyle kolesistektomilerde “altın standart” olarak kabul edilmiş olan avantajlı bir cerrahi yöntemdir. Tüm bu avantajların yanı sıra laparoskopik kolesistektominin güvenilir olması da gerekmektedir. LK lerde safra yolu yaralanma oranları klasik kolesistektomiye oranla daha yüksektir. LK de peropratuar kolanjiografi (POK) uygulanması iatrojenik safra yolu yaralanmalarını önleyebilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Surp Pirgiç Hastanesinde 2001 - 2003 yılları arasında LK uygulanmış olan 81 olgudan 21 inde (%26) laparoskopik peroperatuar kolanjiografi (LPOK) uygulandı. LPOK uygulama endikasyonları geçirilmiş sarılık, kolestaz enzimlerinde yükselme ve yapılan preoperatif ultrasonografide koledokta dilatasyonunun saptanmasıydı.
BULGULAR: Olgulardan 13 ü kadın, 8 i erkek ve yaş ortalaması 54,6 idi. Toplam 21 olgudan 19 unda görüntülemede başarı sağlandı. 10 hastada semptomatik safra kesesi taşı, 4 hastada akut ödematöz pankreatit, 5 hastada akut kolesistit mevcuttu. Olguların 2 sinde preoperatif ERCP uygulanmıştı. Ortalama peroperatuar kolanjiografi süresi 23 dakika olarak ölçüldü. Hiçbir olguda anatomik varyasyon, anomali veya safra yolu taşı görülmedi. Hiçbir hastada peroperatuar kolanjiografiye bağlı komplikasyon olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LPOK rutin olarak uygulanması gerekli olmasa da selektif olarak uygulanması gerekli olan ve bu nedenle bilinmesi gereken bir yöntemdir. Uygun endikasyonlarda ameliyatın güvenli bir biçimde sonlandırılmasını sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik, kolesistektomi, peroperatuar, kolanjiografi

Kamer Tomaoğlu, Yavuz Selim Sarı. Intraoperative cholangiography during laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(4): 155-162

Corresponding Author: Kamer Tomaoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale