E-ISSN 2587-0610
Maternal And Fetal Near-Term Sheep Cytokine Responses To Carbon Dioxide Pneumoperitoneum [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 148-154

Maternal And Fetal Near-Term Sheep Cytokine Responses To Carbon Dioxide Pneumoperitoneum

Ahmet Tekin1, Cüneyt Evrüke2, Okan Deveci3
1Mersin Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Mersin
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
3Mersin Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği, Mersin

INTRODUCTION: It is known that carbon dioxide (CO2) pneumoperitoneum induces fetal acidosis in pregnant ewes. Our aim was to determine changes of the levels of maternal and fetal cytokines IL-6, IL-8 and TNFα following CO2 pneumoperitoneum in pregnant ewes.
METHODS: Eight ewes with singleton pregnancies of 120–140 days gestation were anesthetized and intubated. The abdomen was insufflated with CO2 at 13–15 mmHg pressure for 60 min. Before and immediately after the insufflation, and 24 hours following the CO2 pneumoperitoneum, blood samples were taken from the ewes and fetuses.
RESULTS: Insufflation produced modest but significant maternal arterial hypercapnia (an increase of 10.7 mmHg; P < 0.001) and acidosis (a decrease in mean pH of 0.1.04; P = 0.0005). Fetal PCO2 was increased by 15,3 mmHg on average and pH was decreased by
0.11 unit on average immediately after desufflation (both P < 0.001). No significant difference was observed in the concentration of cytokine in the maternal or fetal blood samples
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum levels of IL-6, IL-8 and TNFα did not increased above baseline in pregnant ewes or fetuses during CO2 pneumoperineum or 24 hours later. These results suggest that respiratory acidosis does not lead to the elevation of cytokines in pregnant ewes and fetuses, which may contribute to premature labor.

Keywords: Pneumoperitoneum, pregnancy, fetal acidosis, cytokine

Gebe Koyunlarda Karbon Dioksit Pnömoperitonuna Anne ve Fetusun Sitokin Yanıtı

Ahmet Tekin1, Cüneyt Evrüke2, Okan Deveci3
1Mersin Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Mersin
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
3Mersin Devlet Hastanesi Anestezi Kliniği, Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Karbon dioksit (CO2) pnömoperitonunun gebe koyunlarda fetal asidoza neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, gebe koyunlarda CO2 pnömoperitonunu takiben anne fetusdaki interleukin (IL)-6, IL-8 ve tümör nekrozis faktör alpha (TNFα) değerlerindeki değişiklikler araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 100-140 günlük tekil gebeli¤i olan 8 koyun genel anestezi verilerek kullan›ld›. Bat›na bir adet 5 mm trokar girişi yapılarak 60 dk 13-15 mmHg CO2 pnömoperiton yapıldı. Pnömoperiton öncesi, hemen sonrası ve işlemden 24 saat sonra anne ve fetusda kan örnekleri alındı.
BULGULAR: İnsuflasyon annede orta derecede fakat önemli derecede arterial hiperkapni (10.7 mmHg art›fl (P<0.001) ve asidoz (pH da 0.104 düflüfl P=0.0005) meydana getirdi. Pnömoperiton hemen sonrası fetal Pco2 ortalama 15.3 mmHg (P<0.001) ve fetal pH ortalama 0.11 ünite (P<0.001) arttı. Anne ve fetusdan alınan her üç grup kan örneğindeki IL-6, IL8 ve TNF_ seviyeleri arasında anlamlı bir fark belirlenemedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebe koyun ve fetusdaki IL-6, IL-8 ve TNFα değerlerinde CO2 pnömoperitonu öncesine kıyasla pnömoperiton ve 24 saat sonra anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Bu sonuçlar asidozun gebe koyunlarda prematüre doğuma yol açabilecek olan IL-6, IL-8 ve TNFα seviyelerinin yükselmesine neden olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Pnömoperiton, gebelik, fetal asidoz, sitokin

Ahmet Tekin, Cüneyt Evrüke, Okan Deveci. Maternal And Fetal Near-Term Sheep Cytokine Responses To Carbon Dioxide Pneumoperitoneum. Laparosc Endosc Surg Sci . 2007; 14(3): 148-154

Corresponding Author: Ahmet Tekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale