E-ISSN 2587-0610
The role of video-assisted thoracic surgery in the treatment of malignant pleural effusions [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 125-130

The role of video-assisted thoracic surgery in the treatment of malignant pleural effusions

S. Ibrahim Dinçer, Hasan Akın, Adalet Demir, Zeki Günlüoğlu, H. Volkan Kara, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

INTRODUCTION: Video-assisted thoracic surgery (VATS) which is used more often in the treatment of malignant pleural effusions (MPE) provide both diagnosis and treatment. This study evaluated the efficiency of VATS in diagnosis and tretament of MPE.
METHODS: Between 1996-2002, 57 patients who were treated due to MPE in Yedikule Chest Surgery Center, 2nd Surgery Clinic were evaluated retrospectively. Thirty-one of the patients were male, and 26 female with a mean age of 55±12 (27-83). Thirty-six patients were treated with tube thoracostomy and pleurodesis was compared between tube thoracostomy and VATS groups.
RESULTS: The most common etiology of MPE were lung cancer, malignant mesothelioma, breast cancer, and ovarian cancer in decreasing order. Eight out of 36 cases treated with tube thoracostomy had recurrence in 30 days. Whilst none of the 18 cases treated with VATS and pleurodesis had recurrence. Talc was given by way of tube thoracostomy in 23 patients and by VATS in 18. VATS pleodesis was succesful in 100% of patients but tube thoracostomy achieved 87% success rate (p>0.05). The tube drainage time of tube thoracostomy and VATS were 7.3 and 4.5 days respectively, and the difference was statistically significant (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: VATS enables the physician to take multiple biopsies under direct vision for diagnosis, and also provides rapid decision about the treatment options. Besides VATS is more succesful than tube thoracoscopy although the difference is not statistically significant.

Keywords: VATS, malignant pleural effusion, pleurodesis

Malign plevral effüzyonların tedavisinde video yardımlı torasik cerrahinin rolü

S. Ibrahim Dinçer, Hasan Akın, Adalet Demir, Zeki Günlüoğlu, H. Volkan Kara, Atilla Gürses
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Video yardımlı torasik cerrahi (VATS) son yıllarda malign plevral efüzyonun (MPE) tedavisinde daha çok yer verilen, aynı seansta hem tanı ve hem de tedavi sağlayabilen bir yöntemdir, bu da VATS'ın diğer yöntemlerden daha değerli bir konuma getirir. Bu çalışmada MPE'un tanı ve tedavisinde VATS'ın etkinliği incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği'nde 1996-2002 yılları arasında MPE tanısı ile izlenen 57 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 31'i erkek, 26'sı kadındı ve yaş ortalaması 55±12 (27-83) idi. 36 olguya tüp torakostomi ve plörodezis, 18 olguya VATS ve plörodezis ve 3 olguya da VATS ile plevrektomi uygulandı. Tüp torakostomi ve VATS grupları, plörodezis etkinliği açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: MPE'nin sıklık sırasına göre nedenleri akciğer kanseri, malign mezotelyoma, meme ve over kanseri idi. Tüp torakostomi ile plörodezis uygulanan 36 olgunun 8'inde (%22.2) ilk 1 ay içinde nüks saptandı. Buna karşın VATS ile plörodezis yapılan 18 olgunun hiçbirinde nüks saptanmadı. Talk, 41 olgunun 23'ünde tüp torakostomi ve 18'inde ise VATS yolu ile uygulandı. VATS ile plörodezisin başarı oranı %100 iken tüp torakostominin oranı %87 olarak saptandı. (p>0.05). VATS ile plörodezis yapılan olguların toraks drenaj süreleri ortalama 4.5 gün ve tüp torakostomi ile plörodezis yapılanlarda ise 7.3 gün olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: VATS; MPE'lu hastalarda direkt görüş altında tanı amaçlı biyopsilere olanak vermekte ve tedavi yöntemi hakkında hızlı karar verme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca VATS ile yapılan plörodezis işlemi tüp torakostomiye göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha başarılıdır.

Anahtar Kelimeler: VATS, malign plevral efüzyon, plörodezis

S. Ibrahim Dinçer, Hasan Akın, Adalet Demir, Zeki Günlüoğlu, H. Volkan Kara, Atilla Gürses. The role of video-assisted thoracic surgery in the treatment of malignant pleural effusions. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 125-130

Corresponding Author: Adalet Demir
LookUs & Online Makale