E-ISSN 2587-0610
Endoscopic Self-expanding esophageal metallic stent placements in inoperable esophageal cancer patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 19-24

Endoscopic Self-expanding esophageal metallic stent placements in inoperable esophageal cancer patients

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Özhan Özcan, Vahit Tunalı
İstabul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi, İstanbul

INTRODUCTION: To study the role of self-expandable metallic stents in malignant esophageal strictures in terms of patency, improved dysphagia score, and possible associated complications under the literature view.
METHODS: Between 2006 - 2008, obstruction of the esophagus was diagnosed in 27 patients (21 males, 6 females, age range 33–87, mean 64,6 years). In total, 30 ultraflex metal stents were introduced endoscopically under fluoroscopic guidance and sedation anesthesia. Patients with esophagogastric junction (EGJ) malignancy were excluded. Stenting procedure was performed by 5 surgeons having at least 10-year experiency in endoscopy. Stent patency, improved dysphagia score, and possible associated complications were recorded. Follow-up period was between 10- 1100 days.
RESULTS: No complications were observed during the procedure in 27 patients. Stenosis due to tumor was located in the middle esophagus in all patients. Dysphagy socores were 4, 3, 2 in 7, 12, 8 patients respectevely. After stenting, disphagy scores dropped to 2, 1 in patients 2, 25 respectevely. These 2 patients whose scores dropping to two had 4 in score before stenting procedure.Two restenting procedure were carried out in the followup period due to migration and no tumoral ingrowth or overgrowth were observed. Mortality occured in their first 8-month period in 24 patients. We have still three patients alive and their oral intake is satisfactory.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Endoscopically introduced stents in patients with unresectable esophagus cancer is a safe and quick procedure if especially performed by experts. Our results are in concordance with the literature knowledge. The greater numbers of centers which is capapble of stenting, the more satisfactory palliation will be carried out.

Keywords: Inoperable esophagus cancer, dysphagi, metallic stent

İnoperable Özefagus Kanserli Hastalarda Endoskopik Stent Uygulamaları

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Özhan Özcan, Vahit Tunalı
İstabul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Endoskopi ünitemizde 2006–2008 yılları arasında inoperabl özefagus kanserli hastalarda metalik stent uygulayarak palyasyon etkilerini ve stent problemlerini retrospektif olarak literatür bilgisi ışığında değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006-2008 tarihleri arasında, 21 erkek, 6 kadın toplam 27 inoperabl özefagus kanserli hastada sedasyon anestezisi ile floroskopi altında endoskopik olarak covered self-expandable metallic stent(SEMS) (Ultraflex) uygulandı. Kardio-özefajial bileşkede yerleşen kanserler çalışma dışı bırakıldı. Uygulama yalnızca endoskopide en az 10 yıl deneyimli 5 cerrah tarafından uygulandı. 27 hastada 30 adet stent kullanıldı. Morbidite, disfaji rahatlaması ve stent uygulaması ile ilgili problemler kaydedildi. Takip süresi 10gün–38 ay arasında değişmektedir.
BULGULAR: Hastaların hiçbirinde işlem sırasında komplikasyon gelişmedi. 27 hastanın hepsinde kansere bağlı darlık orta özefagustaydı. Disfaji skorlaması 7 hastada 4 (Katı-sıvı gıda intoleransı), 12 hastada 3 (Yalnız sıvı gıda alabilir), 8 hastada 2 (Yarı katı gıda alabilir)
idi. Stent yerleştirilmesinden sonra 25 hastada disfaji skorlaması 1’e (Katı gıdaları yiyebilme) indi, iki hastada skor 2 oldu. Bu 2 hastanın önceki skoru 4 idi. Takip süresinde 2 hastada migrasyon nedeni ile yeniden stent uygulaması yapıldı. Hiçbir hastada yeniden tümör
ile tıkanma oluşmadı. 24 hasta stent sonrası ilk 8 aylık dönemleri içinde ex oldu. 3 hasta halen hayatta ve oral gıdayı tolere etmekteler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnoperabl özefagus kanserli hastalarda endoskopik olarak yerleştirilen (SEMS)(Ultraflex), deneyimli ellerde oldukça etkili ve emin bir yöntem olarak gözükmektedir. Bizim bulgularımız da literatür bilgileri ile parallelik göstermektedir. Bu işlemi yapabilen merkezlerin artması daha morbid ve invazif olabilen di¤er palyatif beslenme yolları gereksinimlerini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: İnoperabl özefagus kanseri, disfaji, metalik stent

Oğuz Koç, Yavuz Selim Sarı, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, Özhan Özcan, Vahit Tunalı. Endoscopic Self-expanding esophageal metallic stent placements in inoperable esophageal cancer patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2008; 15(1): 19-24

Corresponding Author: Oğuz Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale