E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic pyloromyotomy in infantile hypertrophic pyloric stenosis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 70-74

Laparoscopic pyloromyotomy in infantile hypertrophic pyloric stenosis

Baran Tokar
Department of Pediatric Surgery, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir, Turkey

For surgeons who perform laparoscopic pyloromyotomy (LP) routinely in infantile hypertrophic pyloric stenosis, evaluation of incision, operation time, quality and efficiency of surgery, postoperative follow up, morbidity and mortality data have satisfactory results. While discussing the surgeon’s preference on open or laparoscopic surgery, a question of “Is it necessarily to perform laparoscopy for a surgery that already has a small incision?” should not be at the forefront, and LP should be accepted as an alternative approach for clinic and surgeons having experience in laparoscopy, and the main focus should be how to develop the method. LP is preferred because of trocar incision quality, operation time, observation of pyloric border and vascularity in details, performing a short and relatively simple procedure, same postoperative results of open surgery, family acceptance of the procedure, and surgeon’s satisfaction in performance.

Keywords: Infantile hypertrophic pyloric stenosis, laparoscopy, pyloromyotomy

İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozunda Laparoskopik Piloromiyotomi

Baran Tokar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Eskişehir

İnfantil hipertrofik pilor stenozunda, laparoskopik piloromiyotomiyi rutin uygulamaya sokmuş cerrahlar için, insizyon, operasyon süresi, yapılan girişimin cerrahi kalitesi, postoperatif takip, morbidite ve mortalite değerlendirmesi tatmin edici sonuçlar içermektedir. Cerrahın tercihi değerlendirilirken sadece “Küçük insizyon ile yapılan bir ameliyat için laparoskopiye gerek var mı?” sorusu ön plana çıkarılmamalı, laparoskopi tecrübesi olan kliniklerin ve cerrahların laparoskopik yaklaşımı alternatif bir yöntem olarak görülmeli ve geliştirilmesine odaklanılmalıdır. Trokar giriş yeri insizyon kalitesi, operasyon süresi, pilor sınırlarının ve vasküler yapıların detaylı değerlendirilebilmesi, işlemin kolay ve kısa sürede yapılabilmesi, postoperatif takibin açık cerrahiden farklı olmaması, ailenin işlemi daha kolay benimsemesi ve laparoskopik girişimin, cerrahi ekibin motivasyonunu arttıracak özellikte tatmin edici sonuç vermesi ve gelişime açık olması laparoskopik yaklaşımın tercih edilmesinin sebeplerindendir.

Anahtar Kelimeler: İnfantil hipertrofik pilor stenozu, laparoskopi, piloromiyotomi

Baran Tokar. Laparoscopic pyloromyotomy in infantile hypertrophic pyloric stenosis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(2): 70-74

Corresponding Author: Baran Tokar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale