E-ISSN 2587-0610
Unplanned laparoscopic peritoneal biopsy for gastric cancer [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-90008 | DOI: 10.14744/less.2021.90008

Unplanned laparoscopic peritoneal biopsy for gastric cancer

Akile Zengin1, Yusuf Murat Bag2, Mehmet Can Aydın3, Fatih Sumer4, Cuneyt Kayaalp5
1Department of Gastrointestinal Surgery, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey
2Department of Gastrointestinal Surgery, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
3Department of Gastrointestinal Surgery, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
4Department of Gastrointestinal Surgery, Inonu University, Malatya, Turkey
5Department of Gastrointestinal Surgery, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: It is thought that the sensitivity of computed tomography (CT) in detecting peritoneal metastases (PM) is low. In this study, we aimed to present our experience on gastric cancer (GC) patients with intraoperatively detected PM whose preoperative CT was normal in terms of distant metastasis.
METHODS: We retrospectively analyzed the demographics and perioperative data of ten patients with gastric adenocarcinoma whose preoperative CT was normal in terms of PM, but intraoperatively PM was detected.
RESULTS: The mean age of the patients was 68,30 ± 9,44 years. Six patients (60%) were male. Tumors were mostly localized in the distal 1/3 of the stomach (n=5, 50%). The median carcinoembryonic antigen (CEA) and carbohydrate antigen 19.9 (CA19-9) levels were 2,00 ng/ml (0,60-37,50) and 30,76 IU/ml (3,28-449,30), respectively. There were peritoneal metastases on the visceral peritoneum (small bowel mesentery) in two patients (20%) and on the parietal peritoneum in eight patients (80%). The operations were terminated in five patients (50%) when the PM detected as they did not have any complications due to cancer. Laparoscopic feeding jejunostomy (n=2, 20%), laparoscopic tube gastrostomy (n=1, 10%), and laparoscopic gastroenterostomy (n=2, 20%) were performed on the patients with oral intake deficiency due to gastric cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative staging with CT before GC surgery is still valid. Multidetector CT scan should be preferred. But it is still not enough for detecting all PM before surgery. Staging laparoscopy should be in mind especially for patients with a high risk of PM.

Keywords: Advanced gastric cancer, minimal invasive, peritonitis carcinomatosa, computed tomography

Mide kanser cerrahisinde planlanmamış laparoskopik periton biyopsisi

Akile Zengin1, Yusuf Murat Bag2, Mehmet Can Aydın3, Fatih Sumer4, Cuneyt Kayaalp5
1Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Departmanı, Malatya, Türkiye
2Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Departmanı, Van, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, Malatya, Türkiye
5Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Cerrahisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bilgisayarlı tomografinin (BT) peritoneal metastazları (PM) saptamadaki duyarlılığının düşük olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada preoperatif BT’si uzak metastaz açısından normal olup intraoperatif PM saptanan mide kanseri hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Preoperatif BT’si PM açısından normal olan; fakat intraperatif olarak PM saptanan mide adenokarsinomu tanılı on hastanın demografik ve perioperatif verileri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 68,30 ± 9,44 yıldır. Hastaların 6’sı (%60) erkektir. Tümör çoğunlukla midenin distal 1/3’lük kısmında yerleşim göstermektedir (n=5, %50). Ortanca karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve karbonhidrat antijen (CA19.9) değerleri sırasıyla 2,00 ng/ml (0,60-37,50) ve 30,76 IU/ml (3,28-449,30). İkİ hastada (%20) peritoneal metastaz visseral peritonda (ince barsak mezosu) ve sekiz hastada (%80) pariyetal peritonda mevcuttu. Beş hastada (%50) kansere bağlı komplikasyon olmadığından PM saptandığında operasyon sonlandırıldı. Mide kanserine bağlı oral alım yetersizliği olan hastalara laparoskopik beslenme jejunostomisi (n=2, %20), laparoskopik tüp gastrostomi (n=1, %10) ve laparoskopik gastroenterostomi (n=2, %20) cerrahileri yapıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi öncesi preoperatif BT ile evreleme hala geçerlidir. Multidedektör BT ile görüntüleme tercih edilmelidir. Fakat cerrahi öncesi tüm PM’leri saptamada yetersizdir. Özellikle PM açısından yüksek riske sahip hastalarda evreleme laparoskopisi akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İleri evre mide kanseri, minimal invaziv, peritonitis karsinomatoza, bilgisayarlı tomografiCorresponding Author: Akile Zengin, Türkiye
LookUs & Online Makale