E-ISSN 2587-0610
In the treatment of the organ confined prostate cancer laparoscopic radical prostatectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 55-65

In the treatment of the organ confined prostate cancer laparoscopic radical prostatectomy

Tibet Erdoğru, Murat Uçar, Erdem Akkaya, Ahmet Şanlı, Orçun Çelik, Mehmet Baykara
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

INTRODUCTION: Nowadays, laparoscopic radical prostatecomy (LRP) has been increasingly accepted providing similar function and oncological results as open radical prostatectomy in the treatment of organ confined prostat cancer. We analyzed the results of our first experience with LRP using Heilbronn technique.
METHODS: The following parameters were evaluated: preoperatively body mass index and hemoglobin level, perioperatively operative time, estimated blood loss, transfusion rate, postoperatively duration and amount of analgesic treatment, catheterization time, perioperative morbidities and complications, oncologic status (surgical margin). Subsequently, functional result and oncological outcames on continence were also included in this analysis for 6 and 12 months postoperatively.
RESULTS: We performed LRP in 70 patients with organ confined prostate cancer (mean age: 63.8±7.0 years). Pelvic lymphadenectomy and neuro-vascular bundle-sparing dissection were performed in 31.4 and 34.2 per cent of the patients, respectively. While mean urethro-vesical anastomosis time was 34.3±10.1, operative time including anastomosis was 222.9±64.5 minutes. Whilst the reduction in Hb level was 18.6%, blood transfusion rate was 18.5%. The mean hospitalisation and urethral catheterisation times were 4.5±2.0 and 10.6±5.4 days, respectively. In two patients postoperative re-intervention was required due to thermal effect of cautery on ileum and rectum, respectively. Surgical margin positivity was 7.4% and 45% in pT2 and pT3a groups. Continence rates were 81.5% and 92% at postoperative the 6th and 12nd months, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our opinion the technique of laparoscopic prostatectomy is transferable without loss of operative quality depend on the concept of laparoscopic education. Taking this training concept into the consideration the learning curve will only include the operating time but not the number of complications or the functional and oncological results of this procedure.

Keywords: Laparoscopy, prostate, cancer, radical prostatectomy

Organa Sınırlı Prostat Kanseri Tedavisinde Laparoskopik Radikal Prostatektomi

Tibet Erdoğru, Murat Uçar, Erdem Akkaya, Ahmet Şanlı, Orçun Çelik, Mehmet Baykara
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Ardışık olarak laparoskopik radikal prostatektomi (LRP) ile tedavi edilmiş olgularımızın operasyon verileri ve özellikleri, takip sonuçları beraberinde morbiditeleri, patolojik özellikleri ve kontinans oranları değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Klinik lokalize prostat kanseri belirlenen 70 hastaya (ortalama yaş: 63.8±7.0 yıl) asendan LRP uyguland›. Ameliyat öncesi hastanın vücut kitle indeksi, PSA de¤eri, transrektal ultrasonografide elde edilen prostat volümü, Gleason skoru ve preoperatif hemoglobin düzeyi değerlendirildi. Bunun yanında ameliyat süresi (ilk trokar insizyonu ile tümüyle ameliyatın tamamlanmasının ardından spesimenin insizyondan çıkartılmasına kadar geçen süre), vezikoüretral anastomoz süresi, yaklaşık kan kaybı, intraoperatif kan transfüzyonu yanında komplikasyonlar değerlendirildi. Ameliyat sonrası dönemde ise hastanede yatış süresi, postoperatif kullanılan analjezik miktarı ve süresi, üretral kateterizayon süresi değerlendirildi. Hastaların 6 ve 12 aylık fonksiyonel (kontinans) ve onkolojik takip sonuçları ortaya konuldu.
BULGULAR: Ortalama ameliyat süresi 222.9±64.5 dakika olup, veziko-üretral anastomoz süresi ortalama 34.3±10.1 dakika olarak gerçekleşti. Hastaların %31.4'ine pelvik lenfadenektomi, %34.2'sine sinir koruyucu yaklaşım uygulandı. Ortalama kan kaybı 483.6±339.6 ml olup, preoperatif hemoglobin değerine göre postoperatif değerdeki azalma %18.6 olarak belirlendi. Ortalama hastanede kalış süresi ve uretral kateterizasyon süresi, sırasıyla, 4.5±2.0 ve 10.6±5.4 gün olarak belirlendi. İki hastada koter etkisine bağlı ileum ve rektumdaki termal hasara bağlı re-intervasyon gerekli oldu. pT2 ve pT3a evresinde cerrahi sınır pozitifliği, sırasıyla, %7.4 ve %45 olarak tespit edildi. Postoperatif 6. ve 12. aydaki kontinans oranları %81.5 ve %92 olarak tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Organa sınırlı prostat kanserinin cerrahi tedavisinde LRP düşük morbidite özelliği ile etkin bir tedavi alternatifi olarak uygulanabilir. Ülkemizdeki ilk önemli LRP serilerinden birisini oluşturan değerlendirmemizde elde edilen veriler, LRP'nin ülkemiz açısından gelecekte önemli bir cerrahi teknik olarak gelişeceğini göstermektedir. Özellikle laparoskopik cerrahi eğitiminin kalitesi ile bu gelişme oldukça hızlı bir uygulama alanının oluşmasında önemli yere sahip olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, prostat, kanser, radikal prostatektomi

Tibet Erdoğru, Murat Uçar, Erdem Akkaya, Ahmet Şanlı, Orçun Çelik, Mehmet Baykara. In the treatment of the organ confined prostate cancer laparoscopic radical prostatectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2006; 13(2): 55-65

Corresponding Author: Tibet Erdoğru, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale