E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic total extraperitneal hernia repair outcomes in recurrent inguinal hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 146-148 | DOI: 10.14744/less.2018.95867

Laparoscopic total extraperitneal hernia repair outcomes in recurrent inguinal hernia

Girayhan Çelik1, Ayfer Şen2, Melih Can Gül2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu2
1Department of General Surgery, Isparta City Hospital, Isparta, Turkey
2Department of General Surgery, Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Isparta, Turkey

INTRODUCTION: Inguinal hernia repair is one of the common procedures in surgical daily routine. The aim of this study was to present clinical outcomes and reccurency rates of laparoscopic total extraperitoneal hernia repair in recurrent inguinal hernia performed in our clinic.
METHODS: The data of patients who underwent laparoscopic total extraperitoneal herniorraphy between January 2012 and May 2018 were evaluated retrospectively.
RESULTS: 23 patients who underwent laparoscopic total extraperitoneal herniorraphy were included in this study. Mean age of the patients was 58.65. 12 patients were performed from left, 9 patients from right, 2 patients were performed bilaterally. Mean duration of the operation was 35 minutes, mean duration of hospitalization was 1 day.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While planning surgical technique for recurrent inguinal hernia; if previous surgery was performed with anterior approach, posterior approach should be chosen, and vice versa.

Keywords: Hernia, inguinal; laparoscopic total extraperitoneal; recurrent.

Nüks İnguinal Hernilerde Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herniorafi Tedavisinin Klinik Sonuçları

Girayhan Çelik1, Ayfer Şen2, Melih Can Gül2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu2
1Isparta Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi, Isparta
2Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Günlük cerrahi pratikte en çok yapılan ameliyatlardan biri inguinal herni onarımıdır. Bu çalışmanın amacı Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapılan nüks inguinal herni tedavisinde laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herniorafi (TEP) yönteminin klinik sonuçlarını ve nüks oranlarını göstermektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi Genel cerrahi Kliniğinde Ocak 2012-Mayıs 2018 tarihleri arasında kasık fıtığı tanısıyla laparoskopik TEP herniotafi yapılan olgular retraspektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Laparoksopik TEP herniorafi yapılan toplam 23 hasta çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 58,65 idi. 12 olguda sol, 9 olguda sağ, 2 olguda da bilateral olmak üzere toplam 23 nüks inguinal herni olgusunda onarım yapıldı. Operasyon süresi 35 dakika, ortalama hastanede yatış süresi 1 gün olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nüks inguinal herni onarımlarında yapılacak olan operasyon planlanırken önceki operasyon anterior yaklaşımla yapılmış ise posterior yaklaşım, posterior yaklaşımla yapılmış ise anterior yaklaşım tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik total extraperitoneal, Herni, Nüks, İnguinal

Girayhan Çelik, Ayfer Şen, Melih Can Gül, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu. Laparoscopic total extraperitneal hernia repair outcomes in recurrent inguinal hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 146-148

Corresponding Author: Girayhan Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale