E-ISSN 2587-0610
Evaluation of Patient Thoughts About the Process Before Colonoscopy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 139-149

Evaluation of Patient Thoughts About the Process Before Colonoscopy

Çiğdem Emuce1, Ali Yavuz1, Aliye Kaçar2
1Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Çanakkkale

INTRODUCTION: Despite of examination risk, cost and discomfort, colonoscopy is a safe method to investigate the total colon for screening at age of 50. This descriptive study aimed to determine the thoughts of patients before colonoscopy procedure.
METHODS: The study consisted all patients admitted to colonoscopy unit of a universty Hospital and a private colonoscopy center in Anatolian part of Istanbul, from 1 Jully 2009 to 31 Agust 2009. 94 pat›ent accepting to participate the study were evaluated. the data was collected through a questionnaire planned by the researcher according to the literature. Descriptive statistical methods were used to analyze the data.
RESULTS: 64% of the patients in the study group experied their first colonoscopy. 48% of them were informed by their physician; 33% of the patients didn’t sleep well the night before the procedure, 68% of the patients desire to be with a close friends or family members during the procedure. 54.3% of patients waiting a smiling face by nurses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, 94 patient were evaluated and colonoscopy is a painful and uncomfortable process. 33% of patient experience fear and anxiety and patient thoughts about colonoscopy is very important.

Keywords: Colonoscopy, Patient thoughts, Before process

Kolonoskopi Yapılacak Hastaların İşlem Öncesi İşlem Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Çiğdem Emuce1, Ali Yavuz1, Aliye Kaçar2
1Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Çanakkkale

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüm kolonun incelenmesini sağlayan kolonoskopi maliyeti, riski ve uygulanışındaki konforsuzluğuna karşın, 50 yaşında taramanın başlangıcında kullanılan güvenli bir yöntemdir. Çalışma hastaların kolonoskopiye ilişkin işlem öncesi düşüncelerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın evrenini (İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yer alan ) bir üniversite hastanesinin kolonoskopi ünitesi ile bir özel kolonoskopi merkezine 01 Temmuz 2009-31Ağustos 2009 tarihleri arasında başvuran tüm hastalar oluşturdu. Örnekleme araştırmaya katılmayı kabul eden 94 kişi alındı. Veriler; literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu aracılığıyla elde edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı.
BULGULAR: Araştırmada yer alan bulguların % 64’ ünün ilk defa kolonoskopi işlemi geçireceği ve çoğunluğunun % 48’nin hekim tarafından bilgilendirildiği; %43’nün işlemden önceki gece uyuyamadığı; %68’nin girişim sırasında yakın arkadaşları veya aile üyelerinden bir kişinin yanında olmasını istediklerini belirttikleri saptandı. Hastaların %54.3’ ü hemşirelerden güler yüz beklediklerini belirtmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada yer alan hastaların azınlığının %33 işleme yönelik korku ve endişe yaşarken %67’ sinin işlem sırasında aile üyelerinden veya yakın arkadaşlarından birisinin yanlarında olmasını istedikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Hastaların düşünceleri, işlem öncesi

Çiğdem Emuce, Ali Yavuz, Aliye Kaçar. Evaluation of Patient Thoughts About the Process Before Colonoscopy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2010; 17(3): 139-149

Corresponding Author: Çiğdem Emuce, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale