E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science (LESS) - Laparosc Endosc Surg Sci : 20 (1)
Volume: 20  Issue: 1 - 2013
1.11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

Pages 25 - 157
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH ARTICLE
2.Laparoscopic Nissen Fundoplication: Our experience with first 124 Cases
Ertan Emek, Erdoğan M. Sözüer, Hızır Yakup Akyıldız, Muhammet Akyüz, Bahadır Öz
Pages 158 - 164
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada hastanemizde gerçekleştirilen ilk 214 laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatını inceledik. Artan tecrübenin ameliyat süresini, komplikasyonlarını ve sonuçlarını nasıl etkilediğini bulmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar ilk 100 vaka ve daha sonraki 114 vaka olarak 2 gruba ayrıldı. Hastaların demografik bilgileri, ameliyat ve ameliyat sonrası komplikasyonlar, hastanede kalış süresi, yutma güçlüğü her 2 grupta karşılaştırıldı. İstatistik analizlerinde X2 ve Students t testleri kullanıldı; p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Demografik açıdan her 2 grup arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı. Ameliyat süresi, açığa geçiş oranı, ameliyat esnasında ve sonrasında ortaysa çıkan komplikasyon oranı ve ameliyat sonrası takıntı hissi 2. grupta istatistiki olarak anlamlı olacak şekilde daha azdı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu ameliyatında deneyim prosedürün etkinliğini anlamlı olarak arttırmaktadır.
INTRODUCTION: In this study, we evaluated our first 214 laparoscoic Nissen Fundoplication procedures. We aimed to find how the increasing experience influences operation time, intraoperative and postoperative complications and results.
METHODS: Patients were divided into 2 groups. First 100 cases constituted group 1 while following 114 cases constituted group 2. Patients’ demographic data, operative procedure, postoperative complications, disphagia and lenght of hospital stay were evaluated. X2 and Students t tests were used for statistical analysis. Statistical significance was set up as p<0.05.
RESULTS: Two groups were similar with regard to demographic data. Operation time, conversion to open procedure, peri and postoperative complications and disphagia were significantly lower in Group 2.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The experience in laparoscopic Nissen Fundoplication increases significantly the efficacy of the procedure.

LookUs & Online Makale