E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Easier laparoscopic surgery in giant hydronephrosis: Intermittent drainage by percutaneous nephrostomy tube with simultaneous laparoscopic nephrectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-01069 | DOI: 10.14744/less.2021.01069

Easier laparoscopic surgery in giant hydronephrosis: Intermittent drainage by percutaneous nephrostomy tube with simultaneous laparoscopic nephrectomy

Yunus Emre Göger1, Mehmet Serkan Özkent2, Muzaffer Tansel Kılınç1, Hakan Hakkı Taşkapu1
1Department of Urology, Meram Medical Faculty, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
2Department of Urology, Konya City Hospital, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study to describe intermittent drainage via percutaneous nephrostomy tube with simultaneous laparoscopic nephrectomy (LN) as a more feasible technique to deal with giant hydronephrosis (GH).
METHODS: We analyzed retrospectively all of patients with GH who performed LN between March 2016 and December 2019 in our tertiary center. Patient demographics, perioperative data, surgical technique, complications, and results were described. Ultrasound-guided percutaneous nephrostomy catheter was inserted on the operating table in order to provide collector system decompression. 20-30% of the measured volume was evacuated, and nephrostomy was clamped. Since we partially emptied the renal sac, it helped prevent injury to the renal sac and other abdominal organs during trocar insertion. 0-15% more urinary drainage was performed through the nephrostomy in cases where the colon could not be assessed clearly with direct vision. During dissection, since the renal sac was partially filled, orientation was maintained and the renal pedicle was reached. In addition, it could be detected more easily in aberrant vessels. The remaining steps were similar to conventional transperitoneal LN.
RESULTS: The total number of the participants were 11 patients, four females, and seven male, with a mean age of 25.6±6.9 years. The mean surgical intervention time was 72.7±16.9 min. The mean urine volume discharged from the kidney was 2331.8±760 ml. Hospitalization time was, on average, 3.5±0.6 days. Only in one patient, a complication of Clavien 1 level occurred.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This procedure is an easier way of dealing with what in fact is a complicated surgical challenge. Intermittent drainage by percutaneous nephrostomy tube with simultaneous LN for GH is technically feasible and safe for selected patients.

Keywords: Giant hydronephrosis, laparoscopic nephrectomy, intermittent drainage

Dev Hidronefrozda Daha Kolay Laparoskopik Cerrahi: Laparoskopik Nefrektomi ile Eşzamanlı Perkütan Nefrostomi Tüpüyle Aralıklı Drenaj

Yunus Emre Göger1, Mehmet Serkan Özkent2, Muzaffer Tansel Kılınç1, Hakan Hakkı Taşkapu1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Konya
2Konya Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, dev hidronefroz (DH) ile baş etmek için daha uygun bir teknik olarak laparoskopik nefrektomi (LN) ile eş zamanlı perkütan nefrostomi tüpü yoluyla aralıklı drenajı tanımlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üniversite hastanesi üroloji kliniğinde Mart 2016 ile Aralık 2019 arasında LN yapan tüm DH hastalarının dosyaları retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik verileri, perioperatif verileri, uygulanan cerrahi teknik, komplikasyonları ve sonuçları kayıt altına alındı.
Hastalar ameliyat masasına alındıktan sonra toplayıcı sistem dekompresyonunu sağlamak için ultrason eşliğinde perkütan nefrostomi kateteri yerleştirildi. Böbreğin içerdiği, ölçülen hacmin %20-30’ u, boşaltıldı ve nefrostomi klemplendi. Böbrek içeriğini kısmen boşaltmamız, trokar yerleştirme sırasında böbrek ve diğer karın organlarının yaralanmasını önlemeye yardımcı oldu. Direkt vizyon ile kolonun net olarak değerlendirilemediği durumlarda nefrostomi aracılığıyla %0-15 daha fazla idrar drenajı yapıldı. Diseksiyon sırasında böbrek kısmen dolduğu için oryantasyon korunarak renal pediküle daha kolay ulaşım sağlandı. Ayrıca anormal damarlar da daha kolay tespit edilebildi. Kalan adımlar, klasik transperitoneal LN'ye benzer şekilde uygulandı.

BULGULAR: Çalışmaya 11 hasta dahil edildi. Ortalama hasta yaşı 25.6 ± 6.9 yıl olarak tespit edildi. Hastaların dördü kadın ve yedisi erkekti. Ortalama operasyon süresi 72.7 ± 16.9 dk idi. Böbrekten boşaltılan ortalama idrar hacmi 2331.8 ± 760 ml idi. Hastanede kalış süresi ortalama 3.5 ± 0.6 gündü. Sadece bir hastada Clavien 1 seviyesinde bir komplikasyon meydana geldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu cerrahi prosedürün aslında karmaşık bir cerrahi sorunla başa çıkmada daha kolay bir yol olduğunu düşünmekteyiz. DH için LN ile eş zamanlı perkütan nefrostomi tüpü yardımı ile aralıklı drenaj, teknik olarak uygun ve seçilmiş hastalar için güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Dev hidronefroz, laparoskopik nefrektomi, aralıklı drenajCorresponding Author: Mehmet Serkan Özkent, Türkiye
LookUs & Online Makale