E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the Effectiveness of Using Two Different Probiotics in Helicobacter Eradication Treatment [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-03764 | DOI: 10.14744/less.2021.03764

Evaluation of the Effectiveness of Using Two Different Probiotics in Helicobacter Eradication Treatment

Bülent Koca1, erol kiliç2, SAIM SAVAS YÜRÜKER3, murat YILDIRIM1, MUSTAFA SAMI BOSTAN1, celil uğurlu1, NAMIK OZKAN1
1Departman Of General Surgery, Gaziosmapasa Universty, Tokat,turkey
2Departman Of General Surgery, Mustafa Kemal Universty, Tokat,Turkey
3Departman Of General Surgery, Ondokuz Mayıs Universty, Samsun,turkey

INTRODUCTION: We aimed to evaluate the effects of the addition of probiotics containing Lactobacillus Acidophilus + Bifidobacterium Animalis Subsp lactis to the classic triple treatment protocol (lansoprozole + amoxycillin + clarithromycin) on the success of Helicobacter pylori eradication and antibiotic side effects.
METHODS: Standard therapy (lansoprozole + amoxycillin + clarithromycin), and probiotics containing in addition to standard therapy were determined. Patients in both groups were treated for 14 days. The prebiotic, containing two different strains, was in capsule form and used twice a day. We demonstrated the helicobacter eradication status by looking at the helicobacter antigen from the stool. Statistical analyzes between the two groups were made using the pearson chi-square test. P <0.05 was accepted as the significance level.
RESULTS: The rate of discontinuing treatment due to side effects was 15,3% in group 1, this rate was 4,5% in group 2. When double probiotics were added to the treatment, it was observed that there was a decrease of 11,2% in serious side effects (p < 0.001). After the completion of the treatments. It was observed that helicobacter eradication was achieved in 152 out of 222 patients (68 %) in group 1 and in 214 (89 %) of 240 patients in group 2. When double probiotics were added to the treatment, it was observed that the success of eradication increased by 21 % (p < 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Combined use of probiotic increases helicobacter eradication in addition to reducing the side effects of antibiotics due to Helicobacter pylori.

Keywords: Helicobacter pylori, treatment, probiotics

Helicobacter Eradikasyon Tedavisinde İki Farklı Probiyotik Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Bülent Koca1, erol kiliç2, SAIM SAVAS YÜRÜKER3, murat YILDIRIM1, MUSTAFA SAMI BOSTAN1, celil uğurlu1, NAMIK OZKAN1
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Abd, Tokat
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Abd, Hatay,Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Abd, Samsun. Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Klasik üçlü tedavi protokolüne (lansoprozol + amoksilin + klaritromisin) Lactobacillus Acidophilus + Bifidobacterium Animalis Subsp lactis içeren probiyotiklerin eklenmesinin Helicobacter pylori eradikasyon başarısı ve antibiyotik yan etkileri üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Standart tedavi (lansoprozol + amoksilin + klaritromisin) ve standart tedaviye ek olarak içeren probiyotikler belirlendi. Her iki gruptaki hastalar 14 gün tedavi edildi. İki farklı suş içeren prebiyotik kapsül formundaydı ve günde iki kez kullanıldı. Helicobakter eradikasyon durumunu dışkıdan helicobacter antijenine bakarak gösterildi. İki grup arasındaki istatistiksel analizler pearson ki-kare testi kullanılarak yapıldı. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.
BULGULAR: Yan etki nedeniyle tedaviyi bırakma oranı grup 1'de %15,3, grup 2'de bu oran %4,5 idi. Tedaviye ikiliprobiyotikler eklendiğinde 11,2'lik bir azalma olduğu gözlendi (p < 0.001). Tedavilerin tamamlanmasının ardından grup 1'deki 222 hastanın 152'sinde (%68) ve grup 2'deki 240 hastanın 214'ünde (%89) helicobakter eradikasyonu sağlandığı görüldü. Tedaviye ikiliprobiyotikler eklendiğinde helicobakter eradikasyonu sağlandı., eradikasyon başarısının % 21 oranında arttığı gözlendi (p < 0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Probiyotiklerin kombine kullanımı, Helicobakterpylori'ye bağlı antibiyotiklerin yan etkilerini azaltmanın yanı sıra helikobakter eradikasyonunu arttırır.

Anahtar Kelimeler: Helikobacterpylori, tedavi, probiyotiklerCorresponding Author: murat YILDIRIM, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale