E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The role of preoperative MRCP in interval laparoscopic cholecystectomy after biliary pancreatitis and acute cholecystitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 211-214 | DOI: 10.14744/less.2022.03779

The role of preoperative MRCP in interval laparoscopic cholecystectomy after biliary pancreatitis and acute cholecystitis

Sinan Ömeroğlu1, Mehmet Ali Uzun1, Mert Tanal2, Selçuk Gülmez3
1Department of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye
2Department of General Surgery,Tekirdag Dr. Ismail Fehmi Cumalioglu State Hospital, Tekirdag, Türkiye
3Department of Gastroenterological Surgery, Kosuyolu High Specialization Education and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Early or at the same hospitalization laparoscopic cholecystectomy (LC) is recommended for acute calculous cholecystitis and biliary pancreatitis. Interval cholecystectomy is planned for patients who cannot undergo early or in same hospitalization cholecystectomy. We examined the role of pre-operative magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) in interval LC.
METHODS: Twenty-three patients aged between 45 and 70, who underwent interval LC after biliary pancreatitis or acute cholecystitis, had no history of endoscopic retrograde cholangiopancreatography, had no abnormality in laboratory tests and underwent pre-operative MRCP in our hospital between April–June 2022, were retrospectively analyzed. Patients who did not have recurrent biliary pancreatitis/acute cholecystitis/cholangitis attacks during the waiting period but who admitted to the hospital with mild complaints such as biliary colic-nausea or asymptomatic patients were included.
RESULTS: Fourteen patients were female and nine patients were male, mean age was 62.5 years. Thirteen patients had a history of acute cholecystitis and ten patients had a history of biliary pancreatitis. During the waiting period, five patients after acute cholecystitis and four patients after biliary pancreatitis received symptomatic treatment. All patients underwent pre-operative MRCP. Choledocholithiasis was detected in pre-operative MRCP in two patients with a history of acute cholecystitis and in three patients with a history of biliary pancreatitis. It was found that three out of five patients with choledocholithiasis received symptomatic treatment in the emergency department with mild complaints. Cystic duct anatomical variation was detected in six different patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MRCP can reduce the incidence of LC complications and conversion rates. Pre-operative use of MRCP is controversial and criteria are needed for its indication. Interval cholecystectomy and biliary colic may be among them.

Keywords: Acute cholecystitis, Biliary pancreatitis, Interval cholecystectomy, Magnetic resonance cholangiopancreatography

Biliyer pankreatit ve akut kolesistit sonrası interval kolesistektomide preoperatif MRCP’nin yeri

Sinan Ömeroğlu1, Mehmet Ali Uzun1, Mert Tanal2, Selçuk Gülmez3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ
3Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut taşlı kolesistit için erken laparoskopik kolesistektomi (LK), bilier pankreatit için de aynı yatışta LK önerilmektedir. Erken veya yatışında kolesistektomi yapılamayan hastalarda interval kolesistektomi planlanmaktadır. Çalışmamızda interval LK planlanan hastalarda preoperatif MRCP’nin yerini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde Nisan-Haziran 2022 tarihinde, 45-70 yaş arasında, biliyer pankreatit veya akut kolesistit sonrası interval LK uygulanan, interval kolesistektomi için beklenilen sürede rekürren biliyer pankreatit/akut kolesistit/kolanjit atakları olmayan ancak biliyer kolik-bulantı gibi hafif şikayetler ile hastane başvurusu olan/olmayan, ERCP öyküsü bulunmayan, laboratuar tetkiklerinde özellik saptanmayan, preoperatif MRCP çekilen 23 hasta retrospektif incelendi.
BULGULAR: 23 hastanın 14’ü kadın 9’u erkek, ortalama yaş 62,5 yıl idi. 13 hastada akut kolesistit, 10 hastada biliyer pankreatit öyküsü mevcuttu. Laboratuar tetkikleri ve fizik muayene normaldi. Hiçbirinde interval kolesistektomi için geçen sürede rekürren biliyer pankreatit/akut kolesistit/kolanjit atağı olmadı. İnterval kolesistektomi için beklenilen sürede akut kolesistit sonrası 5 hastaya, biliyer pankreatit sonrası 4 hastaya biliyer kolik-bulantı gibi hafif şikayetler ile başvurduğu acil serviste semptomatik tedavi verildi. Tüm hastalara preoperatif MRCP çekildi. Akut kolesistit öyküsü olan 2 hastada, bilier pankreatit öyküsü olan 3 hastada preoperatif MRCP’de koledok taşı saptandı. Koledok taşı saptanan 5 hastadan 3’ünün biliyer kolik-bulantı gibi hafif şikayetler ile acil serviste semptomatik tedavi aldığı görüldü. Bunların dışında, 6 hastada sistik kanal anatomik varyasyonu saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif MRCP safra yollarında rezidü taş insidansını azalttığı ve safra yolu anatomisini detaylı şekilde ortaya koyduğundan LK komplikasyonlarının insidansını ve konversiyon oranlarını azaltabilir. MRCP'nin preoperatif rutin kullanılması tartışmalıdır ve endikasyonu için kriterlere ihtiyaç vardır. İnterval kolesistektomi ve biliyer kolik bunlar arasında olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut Kolesistit, Biliyer Pankreatit, İnterval Kolesistektomi, Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi

Sinan Ömeroğlu, Mehmet Ali Uzun, Mert Tanal, Selçuk Gülmez. The role of preoperative MRCP in interval laparoscopic cholecystectomy after biliary pancreatitis and acute cholecystitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 211-214

Corresponding Author: Sinan Ömeroğlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale