E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic approach in Morgagni diaphragmatic hernia [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 169-173

Laparoscopic approach in Morgagni diaphragmatic hernia

Mustafa Yüksel, Hasan F. Batırel, Tunç Laçin
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul

A 77-year-old female was admitted to our unit with vomiting and dyspnea. She also had essen­ tial thrombocytosis and hypertension. The chest CT and upper gastrointestinal contrast study showed a Morgagnidiaphragmatic hernia with part of the stomach, colon and omentum in the right chest. The hernia contents were reduced laparoscopically. The lowed edge of the diaphrag­ matic defect was sutured to the anterior abdominal wall without any need for a patch recon­ struction. Postoperative course was uneventful. Laparoscopy can be safely used as the initial procedure in the surgical management of a Morgagni hernia.

Keywords: Laparoscopy, Morgagni hernia, diaphragm

Morgagni Diyafram Hernisinde Laparoskopik Yaklaşım

Mustafa Yüksel, Hasan F. Batırel, Tunç Laçin
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Istanbul

77 yaşında bayan hasta kliniğimize kusma ve nefes darlığı nedeniyle yatırıldı. Eşlik eden hiper­ tansiyon ve trombositozu mevcuttu. Yapılan toraks bilgisayarlı tomografisi ve kontrastlı üst gas­ trointestinal sistem grafisinde, midenin bir bölümü, kolon ve omentumun içerisinde bulunduğu retrosternaldiyafram hernisi (Morgagni) tespit edildi..Herninin içerisindeki organlar laparoskopik olarak batın içerisine indirilerek diyaframdaki açıklık, herhangi bir yamaya ihtiyaç duyulmadan anterior batın duvarına dikildi. Hastanın postoperatif seyri problemsiz oldu. Laparoskopi, Morgagni diyafram hernisinin cerrahi tedavisinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, Morgagni hernisi, diyafram

Mustafa Yüksel, Hasan F. Batırel, Tunç Laçin. Laparoscopic approach in Morgagni diaphragmatic hernia. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 169-173

Corresponding Author: Mustafa Yüksel
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale