E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Challenges of home percutaneous endoscopic gastrostomy feeding of children for mothers with chronic illnesses and their coping mechanisms: A qualitative study [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 6-13 | DOI: 10.14744/less.2022.09125

Challenges of home percutaneous endoscopic gastrostomy feeding of children for mothers with chronic illnesses and their coping mechanisms: A qualitative study

Hatice Donmez1, Rukiye Burucu1, Aylin Yucel2
1Department of Nursing, Necmettin Erbakan Univercity Seydişehir Kamil Akkanat Health Scıence Faculty, Konya, Turkey
2Department of Pediatric Gastroenterology, Necmettin Erbakan Univercity Meram Medicine Faculty, Konya, Turkey

INTRODUCTION: This paper investigated what challenges mothers with chronic illnesses experienced when feeding their children through PEG tubes and what coping strategies they implemented when those challenges presented themselves.
METHODS: This was a qualitative study that adopted phenomenology as a research design. The sample consisted of nine mothers. Data were collected through focus group interviews and were analyzed using Colaizzi’s content analysis. Intercoder reliability was calculated using the formula proposed by Miles and Huberman.
RESULTS: Participants had a mean age of 31.2±4 years. The data were grouped under three categories, five main themes, and 14 subthemes. Participants expressed concern about the uncertainty of their situation and were afraid of losing their children. They also stated fear that there would be no one there for their children if something happened to them. PEG-related complications were infection, catheter dislodgement/blockage, and hypergranulation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Participants used to go to the hospital when faced with problems in the early days, but then they came up with solutions. At first, they did not know anything about how to insert and use the PEG tube. They learned everything from their friends or the internet. We can state that women are more concerned about their children because of their own chronic diseases.

Keywords: Care, children, chronic diseases, parent, percutaneous endoscopic gastrostomy

“Kronik Hastalığı Olan Annelerin, Evde PEG İle Beslenen Çocuklarının Beslenmesine İlişkin Yaşadıkları Güçlükler ve Baş Etme Mekanizmaları: Nitel Bir Çalışma”

Hatice Donmez1, Rukiye Burucu1, Aylin Yucel2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklar, perkütan endoskopik gastrostomi tüpü yoluyla beslenirken ebeveynler farklı sorunlar yaşayabilmektedir. Bu çalışmada kronik hastalığı olan annelerin, çocuklarını evde gastrostomi tüpüyle beslerken yaşadıkları güçlükler ve baş etme mekanizmalarını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nitel bir araştırmadır, fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmaya, gönüllük esasına dayalı olarak dokuz anne alınmıştır. Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Görüşmeler çevirim içi yapılmış, ses ve görüntü kaydı alınmış, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Colaizzi’nin içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada belirlenen temalar arası uyumun değerlendirilmesi için Miles& Huberman uyum analizi yapılmıştır
BULGULAR: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 31,2±4, üç anne ilköğretim, iki anne orta öğretim, dört anne ise üniversite mezunudur ve sadece bir anne çalışmaktadır. Veriler, üç kategoride (sorunlar, çözüm yolları ve öneriler), beş ana tema (korku, komplikasyonlar, çözüm bulma yolları, çözüm için bilgi kaynağı ve eğitim) ve 14 alt tema olarak gruplanmıştır. Anneler çocuklarını beslerken; bilinmezlik, kaybetme ve çocuğunun yalnız kalması korkusunu yaşamaktadır. Karşılaşılan komplikasyonlar; enfeksiyon, kateterin çıkması/ tıkanması ve hipergranülasyondur. Sorunla karşılaştıklarında; başlarda hastaneye giderken sonrasında kendilerince çözüm üretmeuye çalıştıkları görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beslenme tüpünün takılması ve kullanılması sürecinin her aşamasında bilgi gereksinimleri olmuş ve bu gereksinimlerini; arkadaş/ internet vs aracılığı ile çözmeye çalışmışlardır. Annelerin sahip olduğu kronik hastalığının yaşadığı korkuların etkisini artırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Perkütan endoskopik gastrostomi, Kronik hastalık, Ebeveyn, Çocuk

Hatice Donmez, Rukiye Burucu, Aylin Yucel. Challenges of home percutaneous endoscopic gastrostomy feeding of children for mothers with chronic illnesses and their coping mechanisms: A qualitative study. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 6-13

Corresponding Author: Hatice Donmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale