E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Predictive Value of Preoperative Blood Markers in Patients Undergoing Open and Laparoscopic Curative Resection for Colorectal Cancer [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-10337 | DOI: 10.14744/less.2021.10337

Predictive Value of Preoperative Blood Markers in Patients Undergoing Open and Laparoscopic Curative Resection for Colorectal Cancer

Aziz Serkan Senger1, Selçuk Gülmez1, Orhan Uzun1, Bülent Şen1, Ismail Ege Subaşı1, Deniz Avan2, Erdal Polat1, Mustafa Duman1
1University of Health Sciences, Kartal Kosuyolu High Specialized Training and Research Hospital, Department of Gastroenterological Surgery, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Kartal Kosuyolu Higher Specialty Training and Research Hospital, Department of Anesthesia, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Individual risk prediction tools for postoperative morbidity assessments are increasingly becoming prominent. Blood markers obtained from peripheral blood are an essential part of the systemic inflammatory response and are good indicators of complications. The study aimed to cross-compare the ratio-based preoperative laboratory parameters to predict postoperative complications (POCs) in patients with curative surgery for Colorectal Cancer.
METHODS: This retrospective cohort and single-center study evaluated the data of 323 colorectal cancer patients who underwent open and laparoscopic curative surgery between January 2007 and November 2019 in a tertiary hospital in Istanbul, Turkey.
A receiver operating characteristic (ROC) curve was generated to evaluate the ability of laboratory values to predict clinically relevant postoperative complications. The area under the curve was computed to compare the predictive power of the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-monocyte ratio (LMR), platelet-lymphocyte ratio (PLR), and CRP-albumin ratio (CAR). Then, the cutoff points were selected as the stratifying values for all 4 indexes.

RESULTS: Complications developed in 109 (33.7%) of the patients postoperatively. Patients with POC had higher Charlson comorbidity index (CCI) scores, higher intraoperative bleeding. Length of hospital stay was also increased in the POC group. ROC curve analysis revealed that NLR was significantly effective in predicting POC, while LMR, PLR, and CAR were ineffective. According to multivariate analysis, CCI score≥ 3, higher IOP-Bleeding, length of stay, and NLR≥ 3.00 were independent risk factors influencing the POC.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Preoperative NLR was predictive for POC. LMR, PLR and CAR did not have any prediction for POC. In addition, CCI score, IOP-Bleeding, length of postoperative stay, and preoperative NLR≥ 3.00 were found to be independent risk factors that influence the occurrence of POC.

Keywords: Neutrophil-lymphocyte ratio, lymphocyte-monocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, CRP-albumin ratio, colorectal cancer

Kolorektal Kanser Nedeniyle Açık ve Laparoskopik Küratif Rezeksiyon Uygulanan Hastalarda Preoperatif Kan Belirteçlerinin Prediktif Değeri

Aziz Serkan Senger1, Selçuk Gülmez1, Orhan Uzun1, Bülent Şen1, Ismail Ege Subaşı1, Deniz Avan2, Erdal Polat1, Mustafa Duman1
1S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği, İstanbul
2S.B.Ü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E.A.H. Anestezi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif morbidite değerlendirilmesi açısından preoperatif dönemde bireysel değerlendirmeler önem kazanmaktadır. Periferik kandan elde edilen laboratuar tetkikleri, sistemik inflamatuar yanıtın önemli bir parçasıdır ve komplikasyonların iyi göstergeleridir. Bu çalışmada amaç, kolorektal kanser için açık ve laparoskopik yöntemle küratif cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif komplikasyonları tahmin etmek için laboratuar parametrelerinin karşılaştırılmasını amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2007 ile Kasım 2019 arasında açık ve laparoskopik küratif cerrahi uygulanan 323 kolorektal kanser hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Laboratuar değerlerinden NLR, LMR, PLR ve CAR hesaplandı. ROC analizi ile cutoff değerler bulundu. NLR değerinin postoperatif komplikasyonlarla ilişkisi anlamlı olduğu görüldü.
BULGULAR: Postoperatif komplikasyon 109 (33.7%) hastada görüldü. Komplikasyonu olan hastaların yüksek Charlson Komorbidite indeksi, fazla intraoperatif kanama miktarı ve hastanede yatış süresinin daha uzun olduğu görüldü. ROC analizine göre NLR değerinin postoperatif komplikasyonla anlamlı ilişkisi olduğu görüldü. Multivaryant analiz sonucuna göre CCI değeri≥ 3,fazla intraoperatif kanama miktarı, hastanede yatış süresi uzunluğu ve NLR≥ 3.00 olması postoperatif komplikasyon gelişmesi açısından bağımsız risk faktörü olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif NLR değeri postoperatif komplikasyon açısından anlamlı olarak bulunmasına rağmen LMR, PLR ve CAR değerleri anlamlı bulunmadı. Aynı zamanda, CCI skoru, intraoperatif kanama miktarı, hastanede kalış süresi ve preoperatif NLR≥ 3.00 olması postoperatif komplikasyon gelişmesi açısından bağımsız risk faktörü olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, lenfosit-monosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, CRP-albümin oranı, kolorektal kanserCorresponding Author: Aziz Serkan Senger, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale