E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Are ABO blood groups associated with premalignant gastric lesions and helicobacter pylori? [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 1-5 | DOI: 10.14744/less.2022.27870

Are ABO blood groups associated with premalignant gastric lesions and helicobacter pylori?

Kadir Gisi, Murat Ispiroğlu
Department Of Gastroenterology, Sutcu Imam University, Kahramanmaras, Turkey

INTRODUCTION: ABO blood group, a genetically determined trait for Helicobacter pylori, has been considered as a potential risk factor. Blood groups have also been investigated as a risk factor for H. pylori-related stomach cancer. This study aimed to investigate the relationship between the ABO blood types and H. pylori positivity, H. pylori-related premalignant gastric lesions, age, and gender in people in the present region.
METHODS: Patients who went through endoscopy for various complaints, from whom biopsy was taken during the process, and who knew their blood type were included in the study. The demographic characteristics of the patients, their blood groups, and their place of residence were recorded. H. pylori positivity and premalignant gastric lesion conditions were determined by evaluating the pathology results.
RESULTS: A total of 160 patients, 81 (51%) of whom were female and 79 (49%) of whom were male, were included in the study. H. pylori positivity was found to be 59.2% in women and 37.9% in men, and the difference was statistically significant (P < 0.05). The blood group of 69 of the patients (43%) were A, 53 of the patients (33%) were 0, 29 of the patients (18%) were B, and nine of the patients (6%) were AB. There was no statistically significant difference between H. pylori positivity and ABO blood groups. The relationship between premalignant gastric lesions and blood groups was not statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that there was no significant relationship between ABO blood groups and H. pylori positivity and premalignant gastric lesions, while age and gender were important in H. pylori positivity.

Keywords: ABO blood group, Atrophic gastritis, Helicobacter pylori, Intestinal metaplasia

ABO kan grupları premalign gastrik lezyonlar ve helicobacter pylori ile İlişkili mi?

Kadir Gisi, Murat Ispiroğlu
Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kahramanmaras

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobakter pylori (HP) için genetik olarak belirlenen bir özellik olan ABO kan grubu potansiyel bir risk faktörü olarak görülmüştür. Kan grupları ayrıca HP ilişkili mide kanseri için risk faktörü olarak araştırılmıştır. Bizde bölgemizdeki insanlarda ABO kan grupları ile HP pozitifliği, HP ilişkili premalign gastrik lezyonlar, yaş ve cinsiyet arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya çeşitli şikayetlerle endoskopi yapılan, işlem sırasında biyopsi alınan ve kan grubunu bilen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, kan grupları, yaşadıkları yer kaydedildi. HP pozitiflik ve premalign gastrik lezyon durumları patoloji sonuçları değerlendirilerek belirlendi.
BULGULAR: Çalışmaya 81 (%51)’i kadın ve 79 (%49)’u erkek toplam 160 hasta alındı. HP pozitifliği kadınlarda %59.2 ve erkeklerde %37.9 olarak bulundu ve fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Hastaların 69 (%43) tanesi A kan grubuna, 53 (%33) tanesi O kan grubuna, 29 (%18) tanesi B kan grubuna ve 9 (%6) tanesi AB kan grubuna sahipti. HP pozitifliği ile ABO kan grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Premalign gastrik lezyonlar ile kan grupları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ABO kan gruplarıyla HP pozitifliği, premalign gasrik lezyonlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığını, yaş ve cinsiyetin ise HP pozitifliğinde önemli olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Helikobakter pilori, ABO kan grupları, Intestinal metaplazi, Atrofik gastrit

Kadir Gisi, Murat Ispiroğlu. Are ABO blood groups associated with premalignant gastric lesions and helicobacter pylori?. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(1): 1-5

Corresponding Author: Kadir Gisi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale