E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effectiveness of transversus abdominis plane block for laparoscopic appendectomy in non-perforated acute appendicitis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 133-139 | DOI: 10.14744/less.2018.27928

Effectiveness of transversus abdominis plane block for laparoscopic appendectomy in non-perforated acute appendicitis

Mehmet Aziret1, Onur Palabıyık2, Kerem Karaman1, Ali Muhtaroğlu1, Enes Baş1, Volkan Öter1, Metin Ercan1, Fehmi Çelebi1, Erdal Bostancı3
1Department of General Surgery, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
2Department of Anesthesiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
3Department of Gastroenterology Surgery, Health Sciences University, Ankara Yüksek İhtisas Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: One of the most important goals in abdominal surgery is to reduce as much as possible the postoperative pain and increasing patients comfort. We aimed to assess the analgesic efficacy of the transversus abdominis plane block (TAP) in patients with non-perforated acute appendicitis undergoing laparoscopic appendectomy (LA).
METHODS: Seventy patients who underwent LA were divided retrospectively into two groups; the LA group (control group: n=39) and the LA group with TAP-block (treatment group; n=31). The present study was planned retrospectively but the data was collected prospectively. Groups were compared regarding age, gender, perioperative symptoms and signs, such as physical operation time, postoperative pain score (visual analogue scale = VAS), hospitalization period stay time, postoperative complications, and return to normal daily activity.
RESULTS: The mean VAS score in LA+TAP-block group was 3.1±2.1; 3.3±2.1; 3.9±2.3; 4.2±2.6 and 4.3±3 on the 0th; 2th; 6th; 16th and 24th hours and 4±1.5; 4.7±2.2; 6±2; 6.2±2 and 5.9±2 on the 0th; 2th; 6th; 16th and 24th hours in only LA group, respectively. Postoperative abdominal pain was significantly less in LA+TAP-block group than the LA group at 2th (p=0.01), 6th (p<0.01), 16th (p<0.001) and 24th (p=0.01) hours. Although, statistically not significant, TAP-block was associated with more quickly to return to normal daily activities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: USG-guided TAP block can improve significantly postoperative abdominal pain during the first 24 hours in laparoscopic appendectomy performed patients.

Keywords: Appendectomy, laparoscopic; postoperative abdominal pain; transversus abdominis plane (TAP) block.

Perfore olmayan akut apandisit nedeniyle laparoskopik appendektomi yapılan hastalarda transversus abdominis plan bloğun etkinliği

Mehmet Aziret1, Onur Palabıyık2, Kerem Karaman1, Ali Muhtaroğlu1, Enes Baş1, Volkan Öter1, Metin Ercan1, Fehmi Çelebi1, Erdal Bostancı3
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Yüksek Ihtisas Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Sakarya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal operasyonların en önemli amaçlarından biri ameliyat sonrası ağrıyı azaltarak hastanın konforunu arttırmaktır. Bu çalışmada amacımız, perfore olmayan akut apandisit nedeniyle laparoskopik appendektomi (LA) yapılan hastalarda transversus abdominis plan bloğun (TAP-blok) analjezik etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, LA yapılan yetmiş hasta iki gruba ayrıldı; sadece LA grubu (kontrol grup: n= 39) ve LA ile birlikte TAP-blok yapılan grup (tedavi grubu, n= 31). Çalışma retrospektif planlandı ancak hasta verileri prospektif olarak tutuldu. Gruplar yaş, cinsiyet, perioperatif ameliyat süresi, postoperatif ağrı skoru (visual analogue scale = VAS), hastanede kalış süresi, postoperative komplikasyonlar ve normal aktiviteye ve işe dönüş süreleri açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda, ortalama VAS skoru LA + TAP-blok yapılan grupta 0., 2., 6., 16., ve 24. saatlerde sırasıyla; 3.1±2.1, 3.3±2.1, 3.9±2.3, 4.2±2.6, 4.3±3 ve yalnızca LA yapılan grupta aynı saatlerde 4±1.5, 4.7±2.2, 6±2, 6.2±2 ve 5.9±2 birim olarak bulundu. Postoperatif ağrı değerlendirmesinde TAP-blok yapılan grupta hastaların ağrıları azdı ve bu istatiksel olarak anlamlıydı (2. Saat (P = 0.01), 6. saat (P < 0.01), 16. saat (P < 0.001) ve 24. saat (P = 0.01)). Çalışmada TAP-blok yapılan grupta normal aktiviteye dönüş ve işe başlama süresi daha kısaydı (P > 0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik appendektomi yapılan hastalarda, USG eşliğinde yapılan TAP-blok postoperative ağrıyı ilk 24 saatte azaltabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik appendektomi, postoperatif karın ağrısı, transversus abdominis plan (TAP) blok.

Mehmet Aziret, Onur Palabıyık, Kerem Karaman, Ali Muhtaroğlu, Enes Baş, Volkan Öter, Metin Ercan, Fehmi Çelebi, Erdal Bostancı. Effectiveness of transversus abdominis plane block for laparoscopic appendectomy in non-perforated acute appendicitis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2018; 25(4): 133-139

Corresponding Author: Mehmet Aziret, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale