E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 76-79

Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy

Orhan Alimoğlu, Bülent Kaya, Mustafa Şahin, Ramazan Eryılmaz, Adem Akçakaya
SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi 1. Cerrahi Servisi, İstanbul

INTRODUCTION: Laparoscopic surgery have been more commonly used in general surgery practice. Although it has some advantages such as short hospitalization, less work off time, good cosmesis, and less postoperative pain, it has some complications. One of them is trocar site herniation. Our aim was to examine this uncommon complication in our cases.
METHODS: We have collected data from 9 patients who were operated due tı trocar site hernias from February 2000 to January 2004. Age, gender, patients' complaints, hernia localization and size of hernias, repair type and inpatient stay were recorded.
RESULTS: There were 1 man and 8 women patients in our serial. Ten trocar hernias were detected. The average age was 58.66 (range, 45-76). The hernia defects were repaired with polypropylene mesh in 6 cases, primary in 2 cases, and plication darn in 1 case. The avarage inpatient stay was 4 (range,2-8) days. There were no mortality and 1 wound infection in our serial.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We suggest that all fascial defects due to trocar site 10 mm and above in diameter should be repair carefully at the end of operation so that the incidence of trocar site hernias could be decreased.

Keywords: Laparoscopic surgery, trocar site hernia, treatment

Laparoskopik kolesistektomi sonrası trokar yeri hernileri

Orhan Alimoğlu, Bülent Kaya, Mustafa Şahin, Ramazan Eryılmaz, Adem Akçakaya
SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi 1. Cerrahi Servisi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Laparoskopik cerrahi son yıllarda genel cerrahi pratiğinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Laparoskopik girişimlerin kısa hastanede yatış süresi, daha az postoperatif ağrı, iyi kozmetik görünüm ve işe erken dönemde dönüş gibi üstünlükleri yanında çeşitli komplikasyonları mevcuttur. Bu komplikasyonlardan biri trokar yeri hernileridir.Olgularımızda bu nadir komplikasyonu araştırmaya çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Şubat 2000 - Ocak 2004 tarihleri arasında trokar yeri hernisi tanısı konarak ameliyat edilen 9 olgunun dosyası retrospektif olarak incelendi.Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayetleri, herni oluşan port lokalizasyonu ve büyüklüğü, onarım tipi, hastanede yatış süresi kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların 1'i erkek, 8'i kadın olup, 9 hastada toplam 10 trokar yeri hernisi mevcuttu. Hastaların yaşları 45-76 arasında, ortalama 58.66 olarak bulundu. Bir olguda nüks herni tespit edildi. Hastaların 6'sına polipropilen yama ile onarım, 1'ine ağ örme takviye ve 2'sine primer onarım uygulandı. Ortalama hastanede yatış süresi 4 gün (2-8) olup, serimizde bir olguda yara enfeksiyonu görülürken, mortalite saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik kolesistektomi cerrahisinde 10mm ve üstü trokar giriş yerlerindeki fasyalar dikkatli şekilde sütüre edilmelidir. Bu yaklaşım trokar yeri herni insidansını azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, trokar yeri hernisi, tedavi

Orhan Alimoğlu, Bülent Kaya, Mustafa Şahin, Ramazan Eryılmaz, Adem Akçakaya. Trocar site herniation following laparoscopic cholecystectomy. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(2): 76-79

Corresponding Author: Orhan Alimoğlu
LookUs & Online Makale