E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Risk factors and clinical outcomes of laparoscopic cholecystectomy in elderly patients [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 205-210 | DOI: 10.14744/less.2022.35762

Risk factors and clinical outcomes of laparoscopic cholecystectomy in elderly patients

Arif Atay, Feyyaz Güngör, Mehmet Sercan Candan, Örgün Güneş, Özlem Gür, Osman Nuri Dilek
Departments of Surgery, İzmir Katip Celebi University, Faculty of Medicine, Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Türkiye

INTRODUCTION: Significant advances in medicine have led to a prolongation of life expectancy and an increase in the rate of operations performed on the elderly. However, despite all these developments, advanced age continues to be one of the factors affecting perioperative and post-operative morbidity and mortality. Considering the increase in elderly population, it is estimated that an increasing number of elderly patients will apply for cholecystectomy in the next decade.
METHODS: In this retrospective single-center study, the files of patients over 65 years of age who underwent laparoscopic cholecystectomy (LC) between January 2018 and February 2020 were evaluated. We divided the patients into two groups. Patients aged 65–74 as Group A, and patients aged 75 and over as Group B. Besides the clinical data of the patients, we compared inflammatory markers.
RESULTS: Of the 92 patients included in the study, 35 (38.05%) were male, 57 (61.95%) were female, and the mean age was 71.72±5.06. The operation was completed laparoscopically in 85 of the patients who under-went cholecystectomy. The morbidity rate was statistically significantly higher in Group B. Furthermore, Group B stayed in hospitals more than Group A, which was statistically significant.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LC is a safe surgical method for elderly patients. However, comorbidity, length of hospital stay, and morbidity seem to be higher with advanced age. This age group should be evaluated with a multidisciplinary approach before and after surgery.

Keywords: Elderly, Geriatric surgery, Laparoscopic cholecystectomy, Outcomes, Prediction

Yaşlı hastalarda laparoskopik kolesistektominin risk faktörleri ve klinik sonuçları

Arif Atay, Feyyaz Güngör, Mehmet Sercan Candan, Örgün Güneş, Özlem Gür, Osman Nuri Dilek
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ataturk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıptaki önemli gelişmeler, yaşam süresinin uzamasına ve yaşlılara yapılan ameliyat oranlarının artmasına neden olmuştur. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen ileri yaş perioperatif ve postoperatif morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörlerden biri olmaya devam etmektedir. Yaşlı popülasyondaki artış göz önüne alındığında, önümüzdeki on yılda artan sayıda yaşlı hastanın kolesistektomi için başvuracağı tahmin edilmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif tek merkezli çalışmada Ocak 2018-Şubat 2020 tarihleri arasında laparoskopik kolesistektomi (LK) yapılan 65 yaş üstü hastaların dosyaları değerlendirildi. Hastaları iki gruba ayrıldı. 65-74 yaş arası hastalar grup A, 75 yaş ve üstü hastalar grup B olarak belirlendi. Hastaların klinik verilerinin yanı sıra inflamatuar belirteçleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 92 hastanın 35'i (%38.05) erkek, 57'si (%61.95) kadın olup, yaş ortalaması 71.72±5.06 idi. Kolesistektomi yapılan hastaların 85'inde operasyon laparoskopik olarak tamamlandı. Grup B'de morbidite oranı istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Ayrıca Grup B hastaların hastanede kalış süresi, Grup A hastalarından daha yüksek bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LC, yaşlı hastalar için güvenli bir cerrahi yöntemdir. Ancak ileri yaşla birlikte komorbidite, hastanede kalış süresi ve morbidite daha yüksek görünmektedir. Bu yaş grubu ameliyat öncesi ve sonrası multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: yaşlı, laparaskopik kolesistektomi, geriatrik cerrahi, prediktif, sonuçlar

Arif Atay, Feyyaz Güngör, Mehmet Sercan Candan, Örgün Güneş, Özlem Gür, Osman Nuri Dilek. Risk factors and clinical outcomes of laparoscopic cholecystectomy in elderly patients. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 205-210

Corresponding Author: Arif Atay, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale