E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Early term results of the left colic artery preservation in colorectal cancer surgery [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 200-204 | DOI: 10.14744/less.2022.37790

Early term results of the left colic artery preservation in colorectal cancer surgery

Kuntay Kaplan1, Cihan Gökler1, Yusuf Murat Bağ2, Emrah Cengiz3, Fatih Sümer4, Cemalettin Aydın3, Cüneyt Kayaalp5
1Department of Gastrointestinal Surgery, Adana City, Training and Research Hospital, Adana, Türkiye
2Department of Gastrointestinal Surgery, Van Training and Research Hospital, Van, Türkiye
3Department of Gastrointestinal Surgery, Inonu University Faculty of Medicine, Malatya, Türkiye
4Department of Gastrointestinal Surgery, Irmet International Hospital, Tekirdag, Türkiye
5Private Gastrointestinal Surgery Clinic, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Colorectal cancer is a common type of cancer that causes significant morbidity and mortality. Post-resection anastomosis safety is important. The most important factor affecting anastomosis safety is blood accumulation in the anastomosis. In this study, we aimed to examine the early-term results of the preservation of the left colic artery (LCA) during laparoscopic anterior and low anterior resection (LAR) for the treatment of rectum and sigmoid colon cancers based on our clinical experience.
METHODS: A total of 192 archive files that were operated for rectum and sigmoid colon cancer in our center between April 2019 and October 2022 were reviewed retrospectively. The patients were diagnosed using colonoscopy and biopsy during the pre-operative period. The patients and their results were discussed in the oncology council, and the patients’ treatment plans were formed based on the council’s decision.
RESULTS: The patients’ mean age was 65.4±9.33 years and nearly half of them were males (n=8, 53.3%). Of the patients, 12 (80%) of them underwent LAR, while three patients (20%) underwent AR. The mean duration of surgery was 322.66±101.8 min, while the median bleeding amount was 50 (20–150) cc. One patient (6.7%) required reoperation due to an anastomotic leak, and abscess drainage was performed using the transanal method. No mortality was observed in patients at 30 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the low ligation (LL) and LCA were preserved during laparoscopic AR and LARs for rectum and sigmoid colon cancers, preserving blood accumulation in the anastomosis. However, multicenter prospective randomized controlled studies are required to demonstrate whether LL significantly reduces anastomotic leaks.

Keywords: Colorectal cancer, Laparoscopy, Left colic artery

Kolorektal Kanser Cerrahisinde Sol Kolik Arterin Korunmasının Erken Dönem Sonuçları

Kuntay Kaplan1, Cihan Gökler1, Yusuf Murat Bağ2, Emrah Cengiz3, Fatih Sümer4, Cemalettin Aydın3, Cüneyt Kayaalp5
1Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, Adana
2Van Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, Van
3Inönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, Malatya
4Uluslararası Irmet Hastanesi, Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, Tekirdağ
5Özel Gastrointestinal Cerrahi Kliniği, Istanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanserler, yaygın olarak görülen, ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olan kanser türüdür. Halen öncelikli tedavileri cerrahidir. Laparaskopik rezeksiyonlar, güvenle yapılabilmektedir. Anastomozun güvenliğini etkileyen en önemli faktör, anastomozun kanlanmasıdır. Bu çalışmada, kendi klinik deneyimimizde, rektum ve sigmoid kolon kanseri tedavisi için laparoskopik anterior ve düşük anterior rezeksiyon sırasında sol kolik arterin korunmasının erken dönem sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların preoperatif dönemde tanıları kolonoskopi ve biyopsi ile konuldu. Hastalar ve sonuçları onkoloji konseyinde tartışılarak hastaların tedavi planı konsey kararıyla düzenlendi. Merkezimizde Nisan 2019- Ekim 2022 tarihleri arasında rektum ve sigmoid kolon kanseri nedeniyle opere edilen toplam 192 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 65.4 ± 9.33 yıldı ve yaklaşık yarısı erkekti (n=8, %53.3). Oniki hasta (%80) LAR, 3 hasta (%20) AR operasyonu geçirdi. Ortalama ameliyat süresi 322.66 ± 101.8 dakika idi ve ortanca kanama miktarı 50 (20-150) cc idi.. Bir hastada (%6.7) anastomoz kaçağı ve buna bağlı reoperasyon ihtiyacı olmuş ve transanal yöntemle abse drenajı yapılmıştır. Hastalarda 30 günlük mortalite görülmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda rektum ve sigmoid kolon kanseri için yapılan laparaskopik AR ve düşük anterior rezeksiyonlarda, düşük ligasyon ile sol kolik arter korunmuş olup böylelikle, anastomozun kanlanması da korunmuştur. Fakat düşük ligasyonun anastomoz kaçaklarını anlamlı ölçüde azalttığını göstermek için, çok merkezli prospektif randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: laparaskopi, kolorektal kanser, sol kolik arter

Kuntay Kaplan, Cihan Gökler, Yusuf Murat Bağ, Emrah Cengiz, Fatih Sümer, Cemalettin Aydın, Cüneyt Kayaalp. Early term results of the left colic artery preservation in colorectal cancer surgery. Laparosc Endosc Surg Sci . 2022; 29(4): 200-204

Corresponding Author: Kuntay Kaplan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale