E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 106-111

Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias

Fazıl Sağlam1, Gıyasettin Keskin2
1SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SSK Ulus Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study is to review the recurrent inguinal hernia patients we operated on laparoscopically and were evaluated retrospectively.
METHODS: We evaluated the results of the 48 recurrent inguinal hernia patients we operated on laparoscopically between September 1997 and March 2001.
RESULTS: While 43 of all hernias were unilateral, there were contralateral primary hernias in 5 cases. Recurrences were medially next to the public tubercle in 32 patients (%66.6), through the internal ring in 14 patients (29.1%) and at the both sites in 2 patients (4.2%). Inferior epigastric vascular damage in 2 patients (4.2%), bleeding into the Retzius space in 1 (2.1%), transient lateral cutaneous femoral nerve damage manifested as lateral thigh paresthesia in 1 patient (2.1%) has occured intraoperativelly. Postoperative inguinoscrotal hematoma 1 patient (2.1%) and seroma (2.1%) has occured. We had to convert open technique in 1 patient (2.1%). Overall complication rates were 12.8%. Mean operating time was 56 minutes (range,20 to 110). Mean hospital stay was 1.2 days (range,1 to 3). Recurrence has occured in 1 patient (2.1%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic prosthetic mesh repair can be used safely in the treatment of recurrent inguinal hernias with less complication and recurrence rate.

Keywords: Inguinal hernia, recurrent inguinal hernia, laparoscopy, laparoscopic inguinal hernia repair

Nüks kasık fıtıklarında laparoskopik onarım

Fazıl Sağlam1, Gıyasettin Keskin2
1SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2SSK Ulus Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kasık fıtığı onarımlarının en önemli komplikasyonu olan nüks, değişik herni onarım tekniklerinin başarısını karşılaştırmada önemli kriterdir. Ayrıca nüks kasık fıtıklarında ameliyata bağlı komplikasyon oranı primerlere göre daha fazladır. Bu çalışmanın amacı laparoskopik yöntemle tedavi ettiğimiz nüks kasık fıtıklı olgularımızı inceleyerek sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 1997 - Mart 2001 arasında nüks kasık fıtığı nedeniyle laparoskopik yöntemle ameliyat ettiğimiz 48 hastanın sonuçlarını inceledik. Hastaların 38'ine bir, 10'una birden fazla ameliyat yapılmıştır.
BULGULAR: Tüm fıtıkların 43'ü unilateral iken 5'inde diğer tarafta primer fıtık vardı. Nüks; hastaların 32'sinde (%66.6) pubik tüberküle yakın mediyalde, 14'ünde (%29) iç halkada ve 2'sinde (%4.2) inferior epigastrik damar yaralanması, 1 hastada (%2.1) Retzius aralığına kanama ile karşılaşıldı.Ameliyat sonrası 1 hastada (%2.1) geçici uyluk uyuşması görüldü, 1 hastada (%2.1 inguinal hematom ve 1 hastada (%2.1) seroma oluştu. Ortalama komplikasyon oranı %12.6 oldu. Bir hastada (%2.1) açık tekniğe geçildi. Ortalama ameliyat süresi 56 dakika (20-110), hastanede kalış 1.2 gün (1-3) oldu. Hastalar medyan 28.4 ay (9-36) takip edildi. Bir hastada (%2.1) nüks görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nüks kasık fıtığı tedavisinde komplikasyonu ve rekürrensi düşük olan laparoskopik prostetik mesh onarımı güvenle uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kasık fıtığı, nüks kasık fıtığı, laparoskopi, laparoskopik nüks kasık fıtığı onarımı

Fazıl Sağlam, Gıyasettin Keskin. Laparoscopic repair of recurrent inguinal hernias. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(3): 106-111

Corresponding Author: Fazıl Sağlam
LookUs & Online Makale