E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Rectal prolapse and approach of minimally invasive treatment [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 149-156

Rectal prolapse and approach of minimally invasive treatment

Sezai Demirbaş, Cengiz Erenoğlu, Tuncay Çelenk
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Although rectal prolapse is not a life-threatening disease, it is a disease with some complaints such as constipation and incontinence which affect quality of life and social life negatively. Both the nature of symptoms and the availability of a large scale of treatment modalities necessitates attention of surgical community. As minimally invasive surgery takes place in the treatment of different surgical diseases, laparoscopic surgery has also been available for the treatment rectal prolapse successfully. In this review article, rectal prolapse has been summarized in the view of the recent data.

Keywords: Total rectal prolapse, laparoscopy, rectopexy, fecal incontinence

Rektal prolapsus ve minimal invaziv tedavi yaklaşımları

Sezai Demirbaş, Cengiz Erenoğlu, Tuncay Çelenk
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

Rektal prolapsus acil olarak hayatı tehdit edici durum oluşturmasa da neden olabildiği kabızlık ve inkontinans gibi şikayetlerle hayat kalitesini son derece bozan ve insanın toplum içindeki hayatını kısıtlayan bir hastalıktır. Gerek hastalığın semptomatolojisindeki farklılıklar gerekse de uygulanan tedavi yöntemlerinin çeşitliliği konunun önemi üzerinde dikkatle durulması gerekli kılmaktadır. Son yıllarda minimal invaziv tedavi yöntemlerinin cerrahi hastalıkların tedavisinde yaygın kabul görmesi rektal prolapsus tedavisinde de laparoskopik cerrahiyi uygulanır hale getirmiştir. Bu derlemede rektal prolapsus konusundaki bilgiler son gelişmeler eşliğinde özetlemeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rektal prolapsus, laparoskopi, rektopeksi, anal inkontinens

Sezai Demirbaş, Cengiz Erenoğlu, Tuncay Çelenk. Rectal prolapse and approach of minimally invasive treatment. Laparosc Endosc Surg Sci . 2004; 11(4): 149-156

Corresponding Author: Sezai Demirbaş
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale