E-ISSN 2587-0610
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Effect of Reusing Sterilized Disposable Laparoscopic Devices on Postoperative Infection [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(3): 201-205

Effect of Reusing Sterilized Disposable Laparoscopic Devices on Postoperative Infection

Erdal Karagülle, Emin Türk, Gökhan Moray
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

INTRODUCTION: In this study, our aim was to evaluate effect of reusing sterilized disposable laparoscopic devices, on postoperative infection after laparoscopic cholecystectomy operation.
METHODS: 201 patients were included. Those were patients with symptomatic cholecystitis, who underwent elective laparoscopic cholecystectomy between years of 2007 and 2008. Cases of acute cholecystitis had been excluded. Patients were randomly chosen in to 3 separate groups. There were 139 patients in-group 1, 49 patients in group 2, and 13 patients in group 3. Group 1 patients were operated by using laparoscopic devices, which were sterilized by ethylene oxide. 2% gluteraldehyde solution was used for group 2 and group 2. Those groups were compared according to the patients’ demographic properties, operational findings, complications and postoperative follow up.
RESULTS: There was no statistical difference of age, sex, body-mass index, presence of diabetes mellitus, histroy of intra-abdominal operation, history of previous acute cholecystitis, intra-operational gallbladder perforation, usage of section drainage and hospitalization periods between these three groups. Group 1 was found to have significantly lower intra-operative time period than the other groups. Bile cultures of 23 patients from group 1, 6 patients from group 2 and 1 patient from group 3 were positive. But difference between groups was statistically significant. Postoperative infection was seen in one patient of group 1 and another single patient of group 2. This result also was statistically significant. Overall rate of postoperative infection was found to be 1% (2/201), when all three groups were included.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic surgery is more expensive than open surgery. In many countries, including ours, disposable operation devices have been reused after sterilization. Worldwide postoperative infection rates following laparoscopic cholecystectomy are reported to exist between 0.4% and 1.1%. According to our results in this study, reuse of sterilized disposable laparoscopic devices can be considered to have no additional risk for postoperative infection.

Keywords: Laparoscopic cholecystectomy, disposable devices, sterilization, postoperative infection

Tek Kullanımlık Laparoskopik Aletlerin Tekrar Kullanımının Ameliyat Sonrası İnfeksiyon Üzerine Etkisi

Erdal Karagülle, Emin Türk, Gökhan Moray
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada laparoskopik kolesistektomi ameliyatında kullanılan, tek kullanımlık malzemelerin sterilize edilerek tekrar kullanımının ameliyat sonrası infeksiyon üzerine etkisi araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, şubat 2007 ile şubat 2008 tarihleri arasında, semptomatik kolelitiyazis nedeniyle elektif laparoskopik kolesistektomi ameliyatı planlanan, akut kolesisit olmayan 201 hastada yapıldı. Hastalar ameliyatın planlandığı güne bağlı olarak, rastgele 1. (grup 1), 2. (grup 2) veya 3. (grup 3) sırada ameliyata alındı. Grup 1’de kullanılan laparoskopik malzemeler etilen oksit, grup 2 ve 3’deki laparoskopik malzemeler ise %2 gluteraldehit solüsyonu ile sterilize edilerek ameliyatlar gerçekleştirildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat bulguları, komplikasyon ve takip sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: 1. grupta 139 hasta, 2. grupta 49 hasta ve 3. grupta 13 hasta vardı. Hastaların yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, diabetes mellitus varlığı, geçirilmiş karın ameliyatı, geçirilmiş atak, ameliyatta safra kesesi perforasyonu olması, emici dren kullanımı ve hastanede yatış süresi arasında istatistiksel fark bulunmadı. Grup 1’de ameliyat süresi diğer iki gruptan belirgin kısa bulundu. Grup 1’e 23 hastanın, grup 2’de 6 hastanın ve grup 3’te 1 hastanın safra kültüründe üreme saptandı, fakat fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Grup 1 ve 2’de birer hastada ameliyat sonrası infeskiyon gözlendi ve gruplar arasında ameliyat sonrası infeksiyon oranı %1 (2/201) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik cerrahi açık cerrahiye oranla pahalıdır. Ülkemizde ve birçok ülkede tek kullanımlık aletler streilize edilerek kullanılmaktadır. Laparoskopik kolesistektomide ameliyat sonrası infeksiyon oranı %0.4 ile %1.1 arasında bildirilmektedir. Bu çalışmanın sonucuna göre sterilize edilerek tekrar kullanılan laparoskopik malzemelerin ameliyat sonrası infeksiyon oranında artışa neden olmadığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopik kolesistektomi, tek kullanımlık aletler, sterilizasyon, ameliyat sonrası infeksiyon

Erdal Karagülle, Emin Türk, Gökhan Moray. Effect of Reusing Sterilized Disposable Laparoscopic Devices on Postoperative Infection. Laparosc Endosc Surg Sci . 2009; 16(3): 201-205

Corresponding Author: Erdal Karagülle, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale